The Swedish summer is finally here, probably it will be as beautiful and unreliable as it usually is. Regardless of weather, we have new money and with this comes loads of new energy and progress from our last, successful trip, in Asia.

The rights issue
The rights issue was in line with our expectations and the market in general. That gives us the opportunity to invest and go after the opportunities that are now appearing at an increasingly rapid pace. In addition, we are pleased to see the trust we received from our largest investors led by Concejo, who increased their ownership substantially and is now the largest owner with 11.2% of the capital.

The past 6 months
Of course, the fact that we got our first customer in December 2023 is our biggest achievement so far. Being able to invoice, book an order and have revenue makes the company "whole". It proves both to us and to others that what we develop has a great value and a significant degree of maturity.

Our already competent Board was further strengthened at our annual general meeting on June 14, when both Svein-Egil Nielsen and Pelle Wijk were elected. Both have a very long experience in both sales and technology in the global wireless semiconductor industry and contribute with a lot of technical know-how and also extensive personal networks.

Patents and standardization
We just got another patent approved which further strengthens our position as the global leader for digital beamforming, we now have a total of 39 patent families, of which 17 patents are approved coming from five different patent families. This is an underappreciated asset that most people have not fully understood. Beamforming is a universal technology whose use in communication will greatly increase for many decades to come and it will not stay analog but become digital in the near future. The patent portfolio that BeammWave has is completely unique and extremely valuable. Similarly, in a short time we have built a position in the global standards body for mobile telephony (3GPP), which is starting to pay off in the form of increased awareness of both our technology and our know-how.

The technology
We have all the proof we need for our concept, now it's all about maturity and the ability to deliver components for the applications, products and prototypes that our customers wish to build. The most tangible evidence that we have reached a turning point, is our development platform. During the spring the development platform became even better. Both because the basic technology was further developed, but perhaps above all because we supplemented it with a user interface that allows you to control, monitor and upgrade the platform in a simple way. This significantly simplifies our ability to support the platform even if it is located on another continent, locked in a secret lab to which we do not have access.

The market, our positioning and the customers
In May, we made one of our many trips to Asia, where we met all the Japanese mobile operators, more than ten customers and also strategic investors and partners. As usual, we learned a lot and also had many of our fundamental axioms further confirmed. Above all, the two cornerstones of our business were completely obvious;

  • The lack of capacity in mobile networks is for real and not just a future problem but here and now.
  • Current analog beamforming technology does not deliver a working solution and thus not the value that was expected.

The results of our meetings in the form of increased interest have been immediate. We have extensive follow-up work underway, two of our customers also have scheduled visits to our lab before we go on summer vacation.

With warm and sunny greetings,

Stefan
CEO, BeammWave AB


Så är äntligen den svenska sommaren här, förhoppningsvis blir den lika skön och opålitlig som den brukar vara. Oavsett väder så har vi fått ett tillskott i kassan och med detta kommer massor av ny energi och nya framsteg från vår senaste lyckosamma resa i Asien.

Företrädesemissionen
Företrädesemissionen gick i linje med våra förväntningar och marknaden i stort. Detta ger oss större förmåga att satsa framåt och gå efter de möjligheter som nu i allt snabbare takt uppenbarar sig. Dessutom är det oerhört glädjande att se det stora förtroende vi fick från våra största investerare, där Concejo gick i spetsen och ökade sitt ägande väsentligt. Concejo är nu den största ägaren med 11,2% av kapitalet.

Halvåret som gått
Naturligtvis är det faktum att vi fick vår första kund och kundorder i december 2023 vår hittills största bedrift. Att kunna fakturera, boka order och få intäkter gör ju bolaget “helt”. Det bevisar både för oss och alla andra att det vi utvecklar har både ett stort värde och en hög mognadsgrad.

En redan kompetent styrelse förstärktes ytterligare på vår ordinarie årsstämma den 14 juni, då både Svein-Egil Nielsen och Pelle Wijk valdes in. Båda har en mycket lång erfarenhet av försäljning och teknikutveckling i den globala trådlösa halvledarindustrin. Svein-Egil och Pelle bidrar med sitt teknikkunnande men även omfattande personliga nätverk.

Patent och standardisering
Vi fick nyligen ytterligare ett patent godkänt, vilket förstärker vår position som den globala ledaren för digital beamforming. Nu har vi totalt 39 patentfamiljer, varav 17 patent är godkända inom fem olika patentfamiljer. Detta är en tillgång som de flesta inte har förstått till fullo. Beamforming är en universell teknik vars användning inom kommunikation kraftigt kommer att öka under kommande decennier och den kommer att bli digital inom en snar framtid. Den position och patentportfölj som BeammWave har, är fullständigt unik och extremt värdefull. På samma sätt har vi på kort tid etablerat oss i det globala standardiseringsorganet för mobiltelefoni (3GPP), något som betalar sig i form av en ökad kännedom om både vår teknologi och vårt kunnande.

Tekniken
Vi har alla de bevis vi behöver för vårt koncept, nu handlar allt om mognad och förmåga att leverera komponenter för de applikationer, produkter och prototyper som våra kunder önskar bygga. Det mest påtagliga beviset för att vi är framme vid en brytpunkt är vår utvecklingsplattform. Den har under våren blivit ännu bättre både för att den grundläggande tekniken utvecklats ytterligare, men kanske framförallt för att vi kompletterat med ett avancerat användargränssnitt som gör att man kan styra, övervaka och uppgradera plattformen på ett enkelt sätt. Detta förenklar väsentligen våra möjligheter att supportera plattformen även om den finns på en annan kontinent, inlåst i ett hemligt labb dit vi inte har tillträde.

Marknaden, vår positionering och kunderna
Vi gjorde under maj en av våra, numera många, resor till Asien där vi bland annat träffade samtliga japanska mobiloperatörer, mer än tio kunder och även strategiska investerare och partners. Vi lärde oss mycket och vi fick många av våra fundamentala antagande ytterligare bekräftade på ett tydligt sätt. Framförallt de två hörnstenarna för vår verksamhet var helt uppenbara;

  • Kapacitetsbristen i mobilnäten finns på riktigt. Det är inte ett framtida problem utan finns här och nu.
  • Nuvarande analoga beamforming-teknologi kan inte leverera en fungerande lösning och därmed inte det värde som man tidigare har förväntat sig.

Resultaten av våra möten i form av ökat intresse har inte låtit vänta på sig. Vi har ett omfattande uppföljningsarbete som pågår, där bl a två kunder har inplanerade besök i vårt labb innan vi går på sommarsemester.

Med soliga sommarhälsningar,

Stefan
Vd, BeammWave AB


BeammWave AB har ingått avtal med Pareto Securites AB avseende tjänsten Likviditetsgaranti. Avtalet börjar att gälla den 3 juli 2024.

Åtagandet om likviditetsgaranti tillhandahålls i enlighet med Nasdaq Stockholm AB:s regler för likviditetsgaranti och innebär att likviditetsgaranten kvoterar köp- respektive säljvolym i syfte att skapa en mer rättvisande bild av aktiepriset, vilket i sin tur ger en mer tillförlitlig värdering av bolaget och främjar aktiens likviditet.


BeammWave has been informed by the Taiwanese Patent Office that they intend to grant a patent.

This patent provides protection for a method and architecture for efficient digital beamforming.

BeammWave now has a total of 39 patent families, of which 17 are granted within five (5) different patent families, protecting the unique concept of digital beamforming.

"Digital beamforming undoubtedly offers much higher performance compared to its analog counterpart. The challenge has been to make it energy and cost-efficient. This patent, which covers a method and architecture for efficient digital beamforming, is part of BeammWave's unique solution to that issue”, says Joakim Axmon, Senior Expert, Systems & Standards at BeammWave.


BeammWave har meddelats av det taiwanesiska patentkontoret att de avser att bevilja ett patent.

Detta patent ger skydd för en metod och arkitektur för effektiv digital beamforming.

BeammWave har nu totalt 39 patentfamiljer, varav 17 är godkända inom fem (5) olika patentfamiljer, vilket skyddar det unika konceptet för digital beamforming.

"Digital beamforming erbjuder otvivelaktigt en mycket högre prestanda jämfört med sin analoga motsvarighet. Utmaningen har varit att göra det ström- och kostnadseffektivt. Detta patent, som täcker en metod och arkitektur för effektiv digital beamforming, är en del av BeammWaves unika lösning på just den frågan", säger Joakim Axmon, Senior Expert, Systems & Standards på BeammWave.


BeammWave AB (publ) (”Bolaget”) höll årsstämma den 14 juni 2024. Vid stämman fattades i huvudsak följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsår 2023.

Disposition av Bolagets vinst eller förlust
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2023 och att Bolagets ansamlade förlust balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja var och en av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Arvode till styrelse och revisor
Stämman beslutade att arvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med två (2) prisbasbelopp till styrelseordföranden och ett (1) prisbasbelopp till var och en av övriga styrelseledamöter samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelse och revisorer
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju (7) utan suppleanter. Till styrelseledamot omvaldes Fredrik Rosenqvist, Märta Lewander Xu, Markus Törmänen, Gustav Brismark och Paula Eninge samt nyvaldes Svein-Egil Nielsen och Pelle Wijk. Styrelseledamoten Jonas Spannel hade avböjt omval. Fredrik Rosenqvist omvaldes till styrelseordförande. Vidare omvalde stämman det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2024. Auktoriserade revisorn Maria Ekelund kommer fortsatt vara huvudansvarig revisor.

Svein-Egil Nielsen, född 1969, har en omfattande meritlista när det kommer till att driva innovation och tillväxt inom halvledarindustrin. I sin tidigare roll som CTO/EVP R&D på Nordic Semiconductor ASA ledde Svein-Egil företagets R&D-insatser, övervakade ett team på över tusen ingenjörer som stod för 75 procent av företagets totala personalstyrka, var ansvarig för all utveckling av halvledare, mjukvara, tjänster och tekniksupport. Övriga betydande uppdrag för Svein-Egil är uppdraget som styrelseordförande för Novelda AS. Svein-Egil äger inga aktier i Bolaget och är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Pelle Wijk, född 1971, är utbildad civilingenjör i teknisk fysik från Uppsala universitet och har 20 års erfarenhet från halvledarindustrin. Pelle har tidigare erfarenhet som bland annat vice president för Hardware Engineering and Operations på Imagination Technologies Limited och verkställande direktör för Kisel Microelectronics AB. Pelle innehar inget övrigt betydande uppdrag. Pelle äger 15 000 aktier i Bolaget och är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Valberedning
Stämman beslutade om oförändrade riktlinjer för valberedningens arbete och formerna för utseende av valberedningen enligt valberedningens förslag.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av B-aktier.

Långsiktigt incitamentsprogram
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa långsiktigt incitamentsprogram för anställda genom utgivande av så kallade kvalificerade personaloptioner enligt 11 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229), även innefattande beslut om riktad emission av teckningsoptioner till säkerställande av leverans av aktier, samt godkännande av vidareöverlåtelse (”KPO anställda Serie 2024”).

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa långsiktigt incitamentsprogram för anställda och nyckelpersoner i form av teckningsoptioner även innefattande beslut om riktad emission av teckningsoptioner, samt godkännande av vidareöverlåtelse (”TO anställda Serie 2024”).

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare representerande 42,17 procent av rösterna i Bolaget vid utfärdandet av kallelsen, att införa långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter genom utgivande av så kallade kvalificerade personaloptioner enligt 11 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229), även innefattande beslut om riktad emission av teckningsoptioner till säkerställande av leverans av aktier, samt godkännande av vidareöverlåtelse (”KPO styrelsen Serie 2024”).

Stämmen beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare representerande 42,17 procent av rösterna i Bolaget vid utfärdandet av kallelsen, att införa långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter genom utgivande av teckningsoptioner även innefattande beslut om
riktad emission av teckningsoptioner, samt godkännande av vidareöverlåtelse (”TO styrelsen Serie 2024”).

Insteget i incitamentsprogrammen KPO anställda Serie 2024 och KPO styrelsen Serie 2024 är vederlagsfritt. Incitamentsprogrammen TO anställda Serie 2024 och TO styrelsen Serie 2024 innebär att den teckningsberättigade deltar på marknadsmässiga grunder.

Incitamentsprogrammen tillsammans omfattar högst 1 374 555 optioner och vid fullt utnyttjande motsvarar detta en utspädning av det totala antalet B-aktier i Bolaget med cirka 9,5 procent av det totala antalet B-aktier i Bolaget per kallelsedagen (baserat på totalt antal B-aktier efter utnyttjandet). Dock, till följd av pågående företrädesemission av units i Bolaget, som beslutades av styrelsen den 25 mars 2024 och godkändes av bolagsstämman den 25 april 2024, kommer antalet B-aktier i Bolaget fördubblas vid full teckning, vilket minskar utspädningen vid fullt utnyttjande av incitamentsprogrammen till cirka 5,0 procent (baserat på totalt antal B-aktier efter utnyttjandet).

Fullständiga förslag till stämmans beslut finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.beammwave.com.


BeammWave utvecklar en teknik för framtidens 5G- och 6G-mobiler som kallas digital beamforming. Ett radiochip med tillhörande antenn och algoritmer ska automatiskt rikta energin mot nätets sändare och möjliggöra mer data i näten. Det är komplicerad high-tech med rejäla utvecklingskostnader och en enorm potential.

Hur är det att arbeta med framtidsteknik och vara noterad på First North?
Hur ska man slå sig in i en monstermarknad som mobilindustrin med svårigheter att resa kapital?
Hur kan bolagets tunga patentportfölj generera mer intäkter?

Detta och mycket mer får du veta när BeammWaves vd Stefan Svedberg besöker Janne i Lejonkulan.

Lyssna på hela avsnittet där poddar finns eller på Spotify:
BeammWave – Lejonkulan

Passa på att anmäla dig till BeammWaves nyhetsbrev på:
BeammWave Newsletter


The Board of Directors of BeammWave AB (publ) ("BeammWave" or the "Company") has today the 28 May 2024, based on the authorization from the Annual General Meeting on 10 May 2023, resolved on a directed share issue of 205,076 series B shares to the guarantors of the rights issue of shares and warrants (“units”) resolved by the Board on 25 March 2024, and approved by the Extraordinary General Meeting on 25 April 2024 ("Rights Issue") who have chosen to receive guarantee compensation in the form of newly issued shares in the Company ("Compensation Issue"). The subscription price in the Compensation Issue is set to SEK 3.10 per share, corresponding to the volume-weighted average price (VWAP) for the Company's share on Nasdaq First North Growth Market during the subscription period in the Rights Issue.

As previously communicated in connection with the Rights Issue, the guarantors, in accordance with the guarantee agreements entered into, had the opportunity to choose to receive guarantee compensation in the form of cash compensation or newly issued shares in the Company. Concejo Invest AB, John Haurum, Peter Rundlöf and Elvil AB (the "Guarantors") have chosen to receive the guarantee compensation in the form of newly issued shares. According to the guarantee agreements, the compensation the Guarantors are entitled to receive amounts to an amount corresponding to 12 percent of the guaranteed amount in cash compensation or 16 percent of the guaranteed amount in the form of newly issued shares. As a result, the Board has today, based on the authorization from the Annual General Meeting on 10 May 2023, resolved on the Compensation Issue, which includes a total of 205,076 series B shares.

The reason for the deviation from the shareholders' preferential rights in the Compensation Issue is to fulfill the guarantee agreements that were a prerequisite for enabling the capital raise carried out through the Rights Issue and which were deemed beneficial to the Company as the Company retains a larger portion of the issue proceeds if the guarantee compensation is paid in newly issued shares instead of in cash.

In accordance with the guarantee agreements, the subscription price in the Compensation Issue is to correspond to the volume-weighted average price (“VWAP”) for the Company's share on Nasdaq First North Growth Market during the subscription period in the Rights Issue (6 – 20 May 2024) but never lower than the subscription price in the Rights Issue. The subscription price in the Compensation Issue has thus been set at SEK 3.10 per share, corresponding to the VWAP during the subscription period. Thus, the board's assessment is that the subscription price is on market-terms.

Through the Compensation Issue, the number of shares in the Company increases by a total of 205,076 series B shares and the share capital increases by a total of SEK 20,268.814. When the Rights Issue and the Compensation Issue have been registered with the Swedish Companies Registration Office, the number of shares in the Company will amount to a total of 22,254,808 shares and the Company's share capital to SEK 2,199,567.761.

Advisors
Redeye AB acts as financial advisor, and Advokatfirman Delphi AB acts as legal advisor to BeammWave in connection with the Rights Issue. Aktieinvest FK AB acts as issuing agent in connection with the Rights Issue.


Styrelsen i BeammWave AB (publ) (”BeammWave” eller ”Bolaget”) har idag den 28 maj 2024, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 10 maj 2023, beslutat om en riktad nyemission av 205 076 B-aktier till de garanter i företrädesemissionen av aktier och teckningsoptioner (”units”), som beslutades av styrelsen den 25 mars 2024 och godkändes av den extra bolagsstämman den 25 april 2024 ("Företrädesemissionen"), som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget (”Ersättningsemissionen”). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 3,10 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen.

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller nyemitterade aktier i Bolaget. Concejo Invest AB, John Haurum, Peter Rundlöf och Elvil AB (”Garanterna”) har valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier. Enligt garantiavtalen uppgår den ersättning som Garanterna har rätt att erhålla till ett belopp motsvarande 12 procent av garanterat belopp i kontant ersättning, eller 16 procent av garanterat belopp i form av nyemitterade aktier. Med anledning av detta har styrelsen idag, med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 10 maj 2023, idag beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar totalt 205 076 B-aktier.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionen är att uppfylla de garantiavtal som ingåtts som varit en förutsättning för att möjliggöra den kapitalanskaffning som genomfördes genom Företrädesemissionen, samt som bedömdes gynnsamma för Bolaget då Bolaget behåller en större andel av emissionslikviden om garantiersättning utgår i nyemitterade aktier istället för i kontanter.

I enlighet med garantiavtalen ska teckningskursen i Ersättningsemissionen motsvara den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (”VWAP”) för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen (6 – 20 maj 2024), dock aldrig lägre än teckningskursen i Företrädesemissionen. Teckningskursen i Ersättningsemissionen har därmed fastställts till 3,10 SEK per aktie, motsvarande VWAP under teckningsperioden. Därmed bedöms teckningskursen som marknadsmässig enligt styrelsens bedömning.

Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med totalt 205 076 B-aktier och aktiekapitalet med totalt 20 268,814 kronor. När Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen har registrerats vid Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget uppgå till totalt 22 254 808 aktier, och Bolagets aktiekapital till 2 199 567,761 SEK.

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi AB är legal rådgivare till BeammWave i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.


NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO, THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURE.

The subscription period in BeammWave AB (publ)'s ("BeammWave" or the "Company") new issue of shares and warrants ("units") with preferential rights for the Company's existing shareholders, initially amounting to approximately SEK 39.5 million ("Rights Issue"), which was resolved by the Board of Directors on 25 March 2024 and approved by the extraordinary general meeting on 25 April 2024, ended on 20 May 2024. The outcome shows that a total of 5,115,396 units, corresponding to approximately 38.9 percent of the Rights Issue, were subscribed for with and without support from unit rights. Therefore, guarantee commitments regarding 3,772,706 units will be utilized, corresponding to approximately 28.7 percent of the Rights Issue. Through the Rights Issue, BeammWave will receive approximately SEK 26.7 million before issuance costs.

In the Rights Issue, 13,161,630 units were offered at a subscription price of SEK 3.0 per unit. 4,413,656 units, corresponding to approximately 33.5 percent of the Rights Issue, were subscribed for with support from unit rights. Additionally, 701,740 units were subscribed for without support from unit rights, corresponding to approximately 5.3 percent of the Rights Issue. In total, the Rights Issue was subscribed for, with and without support from unit rights, to approximately 38.9 percent. Guarantee commitments regarding 3,772,706 units will thus be utilized, corresponding to approximately 28.7 percent of the Rights Issue. Through the Rights Issue BeammWave will receive approximately SEK 26.7 million before issuance costs.

Notifications of allotment of units subscribed for without support from unit rights are expected to be sent to those allotted units via a settlement note on 22 May 2024. Shareholders who have their shares registered with a custodian will receive notification of allocation in accordance with the respective custodians' routines. Allotment of units subscribed for without support from unit rights has been carried out in accordance with the principles outlined in the prospectus published on 2 May 2024.

Number of shares and share capital
Through the Rights Issue, the share capital will increase by SEK 878,461.078, from SEK 1,300,837.870 to SEK 2,179,298.948 through the issuance of 8,888,102 shares, resulting in the total number of shares increasing from 13,161,630 to 22,049,732, corresponding to a dilution effect of approximately 40.3 percent of the share capital and number of shares.

Trading in BTU
Trading in paid subscribed units (“BTU”) will take place on the Nasdaq First North Growth Market until the Rights Issue is registered with the Swedish Companies Registration Office. Registration of the Rights Issue is expected to occur during week 23, 2024.

Warrants
Participants in the Rights Issue have the right to subscribe for newly issued shares with support of the warrants of series TO 2024B during the period 2–13 December 2024. One (1) warrant of series TO 2024B entitles the holder to subscribe for one (1) new share in BeammWave, at a subscription price corresponding to 70 percent of the volume-weighted average price of the Company's share during the period 18–29 November 2024, however not less than SEK 3.0 per share and not more than SEK 6.0 per share. Upon full exercise of all issued warrants of series TO 2024B, the Company's share capital will increase by an additional SEK 878,461.078 and the number of shares by 8,888,102. The warrants are subject to customary provisions on recalculations in accordance with the terms of the warrants.

Advisors
Redeye AB acts as financial advisor, and Advokatfirman Delphi AB acts as legal advisor to BeammWave in connection with the Rights Issue. Aktieinvest FK AB acts as issuing agency in connection with the Rights Issue.

This announcement does not constitute and is not a part of an offer to sell securities. Copies of this announcement are not made and may not be distributed, published or sent to the United States, Australia, Hong-Kong, Japan, Canada, Switzerland, Singapore, South Africa or New Zealand or any other jurisdiction where distribution of this press release would be unlawful or require registration or other measures. This announcement is for information purposes only and does not constitute a prospectus or any other offer to sell or a solicitation to offer to acquire any securities in the United States or any other jurisdiction. Securities that may be issued in connection with the transactions referred to in this announcement will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and consequently will not be offered or sold within the United States.

This announcement does not constitute a prospectus for the purposes of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and the Council (the “Prospectus Regulation”). This press release does not contain and does not constitute an invitation or an offer to acquire, sell, subscribe or otherwise trade in shares, warrants, unit rights or other securities of BeammWave in the United States or elsewhere. The invitation to affected persons to subscribe for units in BeammWave will only take place through the Prospectus. The Prospectus contains, among other things, risk factors, certain financial information and information about the Company's management and Board of Directors. This press release has not been approved by any regulatory authority and does not constitute a prospectus. Investors should not subscribe or acquire securities referred to in this press release except on the basis of the information contained in the Prospectus.

Topics discussed in this announcement may constitute forward looking statements. Forward looking statements are statements that are not historical facts that can be identified by the use of words such as, “believe”, “expect”, “anticipate”, “intend”, “estimate”, “will”, “may”, “continue”, “should” and similar expressions. Forward looking statements in this press release are based on various assumptions, many of which in turn are based on further assumptions. Although BeammWave believes these assumptions were reasonable when made, these assumptions are inherently associated with known and unknown material risks, uncertainties, unforeseen events and other important factors that are difficult or impossible to predict and that are beyond its control. Such risks, uncertainties, unforeseen events and other important factors could cause actual events to differ materiality from the expectations expressed or implied in this announcement by such forward looking statements. Information, opinions and forward looking statements contained in this announcement speak only as at its date, and may be changed without notice.


EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Teckningsperioden i BeammWave AB (publ):s (”BeammWave” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier och teckningsoptioner (”units”) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om initialt cirka 39,5 MSEK (”Företrädesemissionen”), som beslutades av styrelsen den 25 mars 2024 och godkändes av den extra bolagsstämman den 25 april 2024, avslutades den 20 maj 2024. Teckningssammanställningen visar att totalt 5 115 396 units, motsvarande cirka 38,9 procent av Företrädesemissionen, tecknades med och utan stöd av uniträtter. Därmed kommer garantiåtaganden avseende 3 772 706 units att utnyttjas, motsvarande cirka 28,7 procent av Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs BeammWave sammanlagt cirka 26,7 MSEK före emissionskostnader.

I Företrädesemissionen erbjöds 13 161 630 units till en teckningskurs om 3,0 SEK per unit. 4 413 656 units, motsvarande cirka 33,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter. Därutöver tecknades ytterligare 701 740 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 5,3 procent av Företrädesemissionen. Totalt tecknades Företrädesemissionen, med och utan stöd av uniträtter, till cirka 38,9 procent. Därmed kommer garantiåtaganden avseende 3 772 706 units att utnyttjas, motsvarande cirka 28,7 procent av Företrädesemissionen. BeammWave tillförs därmed cirka 26,7 MSEK före emissionskostnader.

Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter beräknas att skickas till dem som tilldelats units via avräkningsnota den 22 maj 2024. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som offentliggjordes den 2 maj 2024.

Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med 878 461,078 SEK, från 1 300 837,870 SEK till 2 179 298,948 SEK genom utgivande av 8 888 102 aktier, vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 13 161 630 till 22 049 732, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 40,3 procent av aktiekapitalet och antalet aktier.

Handel med BTU
Handel med betald tecknad unit (”BTU”) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske under vecka 23, 2024.

Teckningsoptioner
Deltagare i Företrädesemissionen har rätt att under perioden 2–13 december 2024 teckna nyemitterade aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO 2024B. En (1) teckningsoption av serie TO 2024B berättigar till teckning av en (1) ny aktie i BeammWave, till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden 18–29 november 2024, dock lägst 3,0 SEK och högst 6,0 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner av serie TO 2024B kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 878 461,078 SEK och antalet aktier att öka med ytterligare högst 8 888 102 aktier. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga bestämmelser om omräkning i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna.

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi AB är legal rådgivare till BeammWave i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Detta meddelande utgör inte och är inte del av ett erbjudande om försäljning av värdepapper. Kopior av detta meddelande görs ej och får inte distribueras, publiceras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller inom annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olagligt eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder. Detta meddelande är för informationssyften endast och utgör inget prospekt eller annat erbjudande om försäljning eller inbjudan till ett erbjudande om köp av något värdepapper inom USA eller annan jurisdiktion. Värdepapper som kan komma att utges i samband med transaktionerna som det hänvisas till i detta meddelande kommer inte att registreras enligt ”U.S. Securities Act of 1933”, i dess ändrade lydelse ("Securities Act"), och kommer följaktligen inte att erbjudas eller säljas inom USA.

Detta meddelande utgör inte ett prospekt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, uniträtter eller andra värdepapper i BeammWave i USA eller någon annanstans. Inbjudan till berörda personer att teckna units i BeammWave kommer endast att ske genom det prospekt som har offentliggjorts. Prospektet innehåller bland annat riskfaktorer, viss finansiell information samt information om Bolagets ledning och styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och utgör inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i Prospektet.

Ämnen som diskuteras i detta meddelande kan utgöra framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras genom användande av ord som “tror”, “förväntas”, “förutser”, “ämnar”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “fortsatt”, “bör” och liknande uttryck. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att BeammWave tror att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden till sin natur föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutspå och som är bortom dess kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan komma att göra att faktiska händelser på ett betydande sätt skiljer sig från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta meddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Information, åsikter och framåtblickande uttalanden som framgår i detta meddelande avser endast dagen för dess avgivande, och kan komma att ändras utan notis om detta.


BeammWave is on site in Asia for customer discussions with many meetings, in several markets, during two weeks. Stronger, and more to talk about than ever, makes the conversations more about how and less about why.

Video meetings in all their glory, but it makes a difference to meet face to face. It gives a more personal dimension and the possibility to easily catch misunderstandings and compensate for possible language barriers. It also becomes much easier to raise the more difficult questions and it gives new perspectives when you can experience the company culture and see the customer's internal interaction.

Our development platform, ADP1, has become even stronger and more flexible since we sold the first copy to Molex at the end of 2023. The concept and the platform have always been flexible and easy to update, but now we have mainly added two things;

  • We have made a much more automated user interface, which makes it much easier for customers to use the extremely complex and flexible platform on their own.
  • We have increased the number of test scenarios, that are included as standard.

These significantly cut the cost and time to get up and running and we can already see that this is highly appreciated and makes a huge difference to customers.

"The interest in our technology continues to be very high and, just like on our previous visits, there is hardly enough time to visit everyone. When I write this, only a few days out of 2 weeks have passed, but the result is far beyond expectations", comments Stefan Svedberg, CEO at BeammWave.

Our rights issue has an open subscription period until May 20th.