Kommuniké från BeammWaves årsstämma

Vid årsstämman i BeammWave AB den 10 maj 2023 fattades följande beslut.

Resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning samt att disponera till stämmans förfogande stående fritt eget kapital i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att bevilja var och en av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Styrelsen
Stämman beslutade att styrelsens ledamöter ska vara sex och omvalde styrelseledamöterna Fredrik Rosenqvist, Märta Lewander Xu, Markus Törmänen, Gustav Brismark och Paula Eninge, samt nyvalde styrelseledamoten Jonas Spannel. Styrelseledamoten Magnus Hansson har avböjt omval. Fredrik Rosenqvist omvaldes till styrelseordförande. Vidare beslutade stämman att arvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med två (2) prisbasbelopp till styrelseordföranden och ett (1) prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter.

Revisor
Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2024. Auktoriserade revisorn Maria Ekelund kommer fortsatt vara huvudansvarig revisor. Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning
Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för valberedningen enligt valberedningens förslag.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier, konvertibler eller teckningsoptioner mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen får besluta om emission av aktier som innebär en ökning av bolagets aktiekapital motsvarande sammanlagt högst 20 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten då styrelsen för första gången utnyttjar bemyndigandet.

Incitamentsprogram till personal
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna förlängning av långsiktigt incitamentsprogram för anställda i bolaget genom utgivande av så kallade kvalificerade personaloptioner enligt 11 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Efter förlängning kan tilldelning ur programmet ske till och med den 31 mars 2024. För närvarande har 55 550 personaloptioner tilldelas av det totala utrymmet om 422 000 personaloptioner. Därmed kan ytterligare 371 450 personaloptioner tilldelas ur programmet. Tilldelning sker vederlagsfritt. Löptiden för personaloptionerna är fyra (4) år från tilldelning och lösenkursen är 30,48 kronor per B-aktie. Vid full tilldelning och utnyttjande av kvarstående utrymme kan högst totalt 371 450 B-aktier (med förbehåll för eventuell omräkning) komma att emitteras, vilket motsvarar en maximal utspädning om cirka 2,74 procent av aktierna i bolaget och cirka 0,53 procent av rösterna i bolaget. Med antagande om fullt utnyttjande av bolagets marknadsnoterade teckningsoptioner TO1 skulle motsvarande utspädningseffekt vara cirka 2,41 procent av aktierna i bolaget och cirka 0,53 procent av rösterna i bolaget.

Stämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att införa långsiktigt incitamentsprogram i form av 67 560 teckningsoptioner vilka kan tilldelas med hälften vardera till högst två personer verksamma inom försäljning utanför Sverige. Löptiden för teckningsoptionerna är cirka fyra (4) år och lösenkursen är 30,48 kronor per B-aktie. Deltagarna ska betala marknadsvärdet för teckningsoptionerna vid teckning. Vid full tilldelning och utnyttjande kan högst 67 560 B-aktier (med förbehåll för eventuell omräkning) komma att emitteras, vilket motsvarar en maximal utspädning om cirka 0,51 procent av aktierna i bolaget och cirka 0,1 procent av rösterna i bolaget. Med antagande om fullt utnyttjande av bolagets marknadsnoterade teckningsoptioner TO1 skulle motsvarande utspädningseffekt vara cirka 0,45 procent av aktierna i bolaget och cirka 0,09 procent av rösterna i bolaget.

Incitamentsprogram till nya styrelseledamöter
Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för högst två nya styrelseledamöter i bolaget genom utgivande av så kallade kvalificerade personaloptioner enligt 11 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Programmet omfattar maximalt 67 400 personaloptioner som tilldelas vederlagsfritt. Löptiden för personaloptionerna är fyra (4) år från tilldelning och lösenkursen är 30,48 kronor per B-aktie. Vid full tilldelning och utnyttjande kan högst 67 400 B-aktier (med förbehåll för eventuell omräkning) komma att emitteras, vilket motsvarar en maximal utspädning om cirka 0,51 procent av aktierna i bolaget och cirka 0,1 procent av rösterna i bolaget. Med antagande om fullt utnyttjande av bolagets marknadsnoterade teckningsoptioner TO1 skulle motsvarande utspädningseffekt vara cirka 0,45 procent av aktierna i bolaget och cirka 0,09 procent av rösterna i bolaget.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, vd
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

BeammWave AB
www.beammwave.com
BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) och teckningsoption (BEAMMW TO1 B) är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är Redeye, mail certifiedadviser@redeye.se och telefon 08 – 121 576 90.