Kommuniké från BeammWaves årsstämma

Vid årsstämman i BeammWave AB den 11 maj 2022 fattades följande beslut.

Resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning samt att disponera till stämmans förfogande stående fritt eget kapital i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

 

Styrelsen
Stämman beslutade att styrelsens ledamöter ska vara sex och omvalde styrelseledamöterna Fredrik Rosenqvist, Magnus Hansson, Märta Lewander Xu och Markus Törmänen, samt nyvalde styrelseledamöterna Gustav Brismark och Paula Eninge. Fredrik Rosenqvist omvaldes till styrelseordförande. Vidare beslutade stämman att arvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med två (2) prisbasbelopp till styrelseordföranden och ett (1) prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter.

 

Revisor
Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2023. Auktoriserade revisorn Maria Ekelund kommer fortsatt vara huvudansvarig revisor. Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Valberedning

Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för valberedningen enligt styrelsens förslag.

 

Bolagsordning

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag. Ändringarna genomfördes i syfte att möjliggöra för bolagsstämma att hållas även i Malmö kommun eller Stockholms kommun och i syfte att öka flexibiliteten vid genomförande av digitala bolagsstämmor.

 

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen får besluta om emission av aktier som innebär en ökning av bolagets aktiekapital motsvarande sammanlagt högst 15 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman.

 

Långsiktiga personaloptionsprogram (kvalificerade personaloptioner) till anställda

Stämman beslutade att godkänna införande av långsiktigt incitamentsprogram för anställda i bolaget genom utgivande av så kallade kvalificerade personaloptioner enligt 11 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Vid fullt utnyttjande av samtliga personaloptioner som kan högst 422 000 B-aktier (med förbehåll för eventuell omräkning) komma att emitteras, vilket motsvarar en maximal utspädning om cirka 3,11 procent av aktierna i bolaget och cirka 0,6 procent av rösterna i bolaget. Med antagande om fullt utnyttjande av bolagets marknadsnoterade teckningsoptioner TO1 skulle motsvarande utspädningseffekt vara cirka 2,73 procent av aktierna i bolaget och cirka 0,59 procent av rösterna i bolaget.
 

Långsiktiga personaloptionsprogram (kvalificerade personaloptioner) till nyvalda styrelseledamöter

Stämman beslutade i enlighet med aktieägares förslag att godkänna införande av långsiktigt incitamentsprogram för nyvalda styrelseledamöter i bolaget genom utgivande av så kallade kvalificerade personaloptioner enligt 11 a kap. inkomstskattelagen. Vid fullt utnyttjande av samtliga personaloptioner som kan högst 101 100 B-aktier (med förbehåll för eventuell omräkning) komma att emitteras, vilket motsvarar en maximal utspädning om cirka 0,76 procent av aktierna i bolaget och cirka 0,15 procent av rösterna i bolaget. Med antagande om fullt utnyttjande av bolagets marknadsnoterade teckningsoptioner TO1 skulle motsvarande utspädningseffekt vara cirka 0,67 procent av aktierna i bolaget och cirka 0,14 procent av rösterna i bolaget.

 

Övrig information

Årsstämman genomfördes genom ett poströstningsförfarande och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Samtliga avgivna röster röstade för ovan angivna beslut.

 

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Svedberg, VD

+46 (0) 10 641 45 85

info@beammwave.com

 

BeammWave AB

www.beammwave.com

BeammWave AB är experter på kommunikationslösningar för frekvenser över 24GHz. Bolaget bygger en lösning avsedd för 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera en lösning med högre prestanda till en lägre kostnad. Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) och teckningsoption (BEAMMW TO1 B) är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.