BeammWaves delårsrapport januari-juni 2022

BeammWave ökar takten.

BeammWave ABs delårsrapport för perioden januari-juni 2022, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida beammwave.com/investors/finansiella-rapporter/ samt bifogad i detta pressmeddelande.

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • Årsstämman den 11 maj 2022 beslöt bland annat att välja Gustav Brismark och Paula Eninge som nya styrelseledamöter, samt att införa två nya, långsiktiga incitamentsprogram
  • BeammWave blev medlem i 3rd Generation Partnership Project (3GPP)
  • BeammWave blev medlem i ETSI
  • Bolaget blev beviljade ett gemensamt projekt tillsammans med KTH och Lunds universitet – med bidrag från Vinnova
  • Organisationen växte från 15 till 21 personer

Väsentliga händelser efter periodens utgång               

  • Patentportföljen har vuxit till totalt 22 inlämnade ansökningar
  • BeammWave har kontrakterat säljrepresentanter i Korea och Taiwan

Perioden april-juni 2022

– Nettoomsättningen var 0 (0) KSEK
– Rörelseresultatet var -2 964 (-914) KSEK
– Resultat före skatt var -2 964 (-914) KSEK
– Resultat per aktie var -0,24 (-0,01) SEK
– Soliditeten var 97 (98) %

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, VD
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

Denna information är sådan information som BeammWave AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2022 kl 08.30.

BeammWave AB
www.beammwave.com
BeammWave AB är experter på kommunikationslösningar för frekvenser över 24GHz. Bolaget bygger en lösning avsedd för 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera en lösning med högre prestanda till en lägre kostnad. Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) och teckningsoption (BEAMMW TO1 B) är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.