BeammWaves bokslutskommuniké januari-december 2023

Vår första produkt och första kund!

BeammWave ABs bokslutskommuniké för perioden januari-december 2023, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida beammwave.com/investors/finansiella-rapporter/ samt bifogad i detta pressmeddelande.

Höjdpunkter under sista kvartalet

  • BeammWave erhöll order på 100 000 USD för utvecklingsplattform och ingick gemensamt utvecklingsavtal med Molex
  • Bolaget erhöll varumärkesregistrering för BeammWave® i Japan
  • BeammWave lanserade en avancerad utvecklingsplattform för digital beamforming
  • Vd Stefan Svedberg presenterade bolaget på Stora Aktiedagen i Stockholm
  • Bolaget medverkade på Redeye Technology day och vid CadenceLive i München

Höjdpunkter efter periodens utgång

  • EE Times Europe publicerade intervju med vd Stefan Svedberg
  • BeammWave har fått besked från Patent- och registeringsverket (PRV) att man avser att bevilja ett patent, som täcker ett byggsätt för att montera ett distribuerat antennsystem i en slutanvändarprodukt
  • Styrelsen har, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 25 april 2024, beslutat om att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner (”units”) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om initialt cirka 39,5 MSEK

Perioden januari-december 2023
– Nettoomsättningen var 0 (0) KSEK
– Rörelseresultatet var -20 991 (-15 736) KSEK
– Resultat före skatt var -20 212 (-15 735) KSEK
– Resultat per aktie var -1,54 (-1,24) SEK
– Soliditeten var 85 (94) %

Vd Stefan Svedberg har ordet
Vilken mäktig känsla att efter många års utvecklingsarbete ha något som vi kan sälja och leverera och som dessutom känns mer relevant än någonsin. I början av december lanserade vi vår avancerade utvecklingsplattform ADP-1, som sedan följdes upp av en första försäljning i mellandagarna.

Detta är ett mycket stort steg för BeammWave!

Vad är betydelsen av en affär med Molex på 100 000 USD?

Teknikmognad – från att ha varit ett antal avancerade teknikkomponenter har vi nu en väl sammanhållen plattform, som går att leverera till kund och som kan köra 5G digital beamforming över luften.

Bevis – vår lösning är realiserbar och vi kan visa uppmätta resultat.

Framtida affärer – utvecklingsplattformen är både en produkt och ett verktyg för oss. Produkt för att den är väldefinierad och möjlig att leverera i många exemplar, men framför allt ett verktyg för att initiera projekt med våra kunder. Detta är vad man ska förvänta sig under2024 – fler kundprojekt baserade på vår utvecklingsplattform.

Kunderna – precis som tidigare kvartal har vi hunnit med en tur till Asien. Med hjälp av våra representanter på plats är vi ytterst väl förberedda med ett stort antal relevanta möten bokade. Vi har träffat CPE och smartphonetillverkare, men också många teknikleverantörer i dessa värdekedjor. Vårt mål är att sluta fler projektavtal kring utvecklingsplattformen.

Teknikutvecklingen – Även här är det en komplett ny fas där det handlar om optimeringar istället för om grundfunktion. Tidsskalan för framsteg ser plötsligen väldigt annorlunda ut när framstegen kommer från labbet och kan följas timme för timme och inte nödvändigtvis kommer ur stora utvecklingsprojekt där skalan är veckor och månader.

Finansiering – vi har nyligen annonserat en kommande företrädesemission. Detta är planenligt och med de framgångar i bagaget som vi har jagat, d v s med en fungerande lösning på systemnivå där vi kan bevisa digital beamforming och en första kund som kan validera vår relevans. Vi befinner vi oss i en historiskt dålig marknad för noterade deep-tech bolag. Tyvärr påverkar detta både aktiekursens utveckling och emissionens villkor. Det allmänna sentimentet ligger långt utanför det påverkbara för vår del. Vi gör i stället det som krävs och fokuserar på det vi kan göra något åt nämligen att ha laserfokus på att leverera vår teknik, våra produkter och inte minst våra affärer.

Patentportföljen
Portföljen fortsätter att växa och under kvartalet gick vi från 35 till 36 patentansökningar och efter kvartalet har det tillkommit ytterligare två (2). Värdet av patentportföljen blir alltmer uppenbar, både för att skydda vår produktportfölj och som en fristående affär.

Investera i BeammWave
En investering i BeammWave är inte bara en investering i 5G och 6G, utan i alla telekomgenerationer därefter. Vi är säkra på att framtidens trådlösa kommunikation ligger i de högre frekvensområdena. BeammWave har både tekniken och förmågan att industrialisera denna lösning. Vi är övertygade om att vår lösning kommer att förändra hur man bygger framtidens uppkopplade enheter och smartphones.