BeammWave offentliggör utfall i företrädesemissionen

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Teckningsperioden i BeammWave AB (publ):s (”BeammWave” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier och teckningsoptioner (”units”) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om initialt cirka 39,5 MSEK (”Företrädesemissionen”), som beslutades av styrelsen den 25 mars 2024 och godkändes av den extra bolagsstämman den 25 april 2024, avslutades den 20 maj 2024. Teckningssammanställningen visar att totalt 5 115 396 units, motsvarande cirka 38,9 procent av Företrädesemissionen, tecknades med och utan stöd av uniträtter. Därmed kommer garantiåtaganden avseende 3 772 706 units att utnyttjas, motsvarande cirka 28,7 procent av Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs BeammWave sammanlagt cirka 26,7 MSEK före emissionskostnader.

I Företrädesemissionen erbjöds 13 161 630 units till en teckningskurs om 3,0 SEK per unit. 4 413 656 units, motsvarande cirka 33,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter. Därutöver tecknades ytterligare 701 740 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 5,3 procent av Företrädesemissionen. Totalt tecknades Företrädesemissionen, med och utan stöd av uniträtter, till cirka 38,9 procent. Därmed kommer garantiåtaganden avseende 3 772 706 units att utnyttjas, motsvarande cirka 28,7 procent av Företrädesemissionen. BeammWave tillförs därmed cirka 26,7 MSEK före emissionskostnader.

Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter beräknas att skickas till dem som tilldelats units via avräkningsnota den 22 maj 2024. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som offentliggjordes den 2 maj 2024.

Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med 878 461,078 SEK, från 1 300 837,870 SEK till 2 179 298,948 SEK genom utgivande av 8 888 102 aktier, vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 13 161 630 till 22 049 732, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 40,3 procent av aktiekapitalet och antalet aktier.

Handel med BTU
Handel med betald tecknad unit (”BTU”) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske under vecka 23, 2024.

Teckningsoptioner
Deltagare i Företrädesemissionen har rätt att under perioden 2–13 december 2024 teckna nyemitterade aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO 2024B. En (1) teckningsoption av serie TO 2024B berättigar till teckning av en (1) ny aktie i BeammWave, till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden 18–29 november 2024, dock lägst 3,0 SEK och högst 6,0 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner av serie TO 2024B kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 878 461,078 SEK och antalet aktier att öka med ytterligare högst 8 888 102 aktier. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga bestämmelser om omräkning i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna.

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi AB är legal rådgivare till BeammWave i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Detta meddelande utgör inte och är inte del av ett erbjudande om försäljning av värdepapper. Kopior av detta meddelande görs ej och får inte distribueras, publiceras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller inom annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olagligt eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder. Detta meddelande är för informationssyften endast och utgör inget prospekt eller annat erbjudande om försäljning eller inbjudan till ett erbjudande om köp av något värdepapper inom USA eller annan jurisdiktion. Värdepapper som kan komma att utges i samband med transaktionerna som det hänvisas till i detta meddelande kommer inte att registreras enligt ”U.S. Securities Act of 1933”, i dess ändrade lydelse ("Securities Act"), och kommer följaktligen inte att erbjudas eller säljas inom USA.

Detta meddelande utgör inte ett prospekt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, uniträtter eller andra värdepapper i BeammWave i USA eller någon annanstans. Inbjudan till berörda personer att teckna units i BeammWave kommer endast att ske genom det prospekt som har offentliggjorts. Prospektet innehåller bland annat riskfaktorer, viss finansiell information samt information om Bolagets ledning och styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och utgör inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i Prospektet.

Ämnen som diskuteras i detta meddelande kan utgöra framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras genom användande av ord som “tror”, “förväntas”, “förutser”, “ämnar”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “fortsatt”, “bör” och liknande uttryck. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att BeammWave tror att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden till sin natur föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutspå och som är bortom dess kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan komma att göra att faktiska händelser på ett betydande sätt skiljer sig från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta meddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Information, åsikter och framåtblickande uttalanden som framgår i detta meddelande avser endast dagen för dess avgivande, och kan komma att ändras utan notis om detta.