BeammWave offentliggör tilläggsprospekt

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

BeammWave AB (publ) ("BeammWave" eller "Bolaget") har idag offentliggjort ett tilläggsprospekt till det prospekt, avseende pågående företrädesemission i Bolaget ("Företrädesemissionen"), som godkändes av Finansinspektionen den 2 maj 2024 och som publicerades av Bolaget samma dag ("Prospektet").

BeammWave har upprättat Tilläggsprospektet med anledning av att BeammWave efter godkännandet av Prospektet har ingått definitiva teckningsåtaganden med styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Därutöver har i Prospektet avsiktsförklaringarna från vd Stefan Svedberg medgrundaren och styrelseledamoten Markus Törmänen fallit bort i listan men inkluderats i summeringen. Det totala garanterade beloppet är därför oförändrat.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23.1 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på reglerad marknad ("Prospektförordningen"). Tilläggsprospektet godkändes av Finansinspektionen den 10 maj 2024. Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på Bolaget hemsida BeammWave och kommer att finnas tillgängliga på Finansinspektionens hemsida (https://fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/).

Investerare som före offentliggörandet av tilläggsprospektet har gjort en anmälan, eller på annat sätt samtyckt till teckning av units i Företrädesemissionen, har i enlighet med artikel 23.2 i Prospektförordningen, rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet, d v s. fram till och med den 14 maj 2024. Återkallelse ska ske skriftligen till Forskningsbyn Ideon, 223 70 Lund eller via e-post till info@beammwave.com. Investerare som anmält sig för teckning av units i Erbjudandet genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallats kommer att förbli bindande och investerare som önskar kvarstå vid sin teckning av units i Erbjudandet behöver ej vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet hänvisas till Prospektet.

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till BeammWave i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Detta meddelande utgör inte och är inte del av ett erbjudande om försäljning av värdepapper. Kopior av detta meddelande görs ej och får inte distribueras, publiceras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller inom annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olagligt eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder. Detta meddelande är för informationssyften endast och utgör inget prospekt eller annat erbjudande om försäljning eller inbjudan till ett erbjudande om köp av något värdepapper inom USA eller annan jurisdiktion. Värdepapper som kan komma att utges i samband med transaktionerna som det hänvisas till i detta meddelande kommer inte att registreras enligt ”U.S. Securities Act of 1933”, i dess ändrade lydelse ("Securities Act"), och kommer följaktligen inte att erbjudas eller säljas inom USA.

Detta meddelande utgör inte ett prospekt i enlighet med Prospektförordningen. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, uniträtter eller andra värdepapper i BeammWave i USA eller någon annanstans. Inbjudan till berörda personer att teckna units i BeammWave kommer endast att ske genom det prospekt som har offentliggjorts. Prospektet innehåller bland annat riskfaktorer, viss finansiell information samt information om Bolagets ledning och styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och utgör inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i Prospektet.

Ämnen som diskuteras i detta meddelande kan utgöra framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras genom användande av ord som “tror”, “förväntas”, “förutser”, “ämnar”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “fortsatt”, “bör” och liknande uttryck. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att BeammWave tror att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden till sin natur föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutspå och som är bortom dess kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan komma att göra att faktiska händelser på ett betydande sätt skiljer sig från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta meddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Information, åsikter och framåtblickande uttalanden som framgår i detta meddelande avser endast dagen för dess avgivande, och kan komma att ändras utan notis om detta.