BeammWave genomför riktad nyemission av aktier till garanter efter den genomförda företrädesemissionen

Styrelsen i BeammWave AB (publ) (”BeammWave” eller ”Bolaget”) har idag den 28 maj 2024, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 10 maj 2023, beslutat om en riktad nyemission av 205 076 B-aktier till de garanter i företrädesemissionen av aktier och teckningsoptioner (”units”), som beslutades av styrelsen den 25 mars 2024 och godkändes av den extra bolagsstämman den 25 april 2024 ("Företrädesemissionen"), som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget (”Ersättningsemissionen”). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 3,10 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen.

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller nyemitterade aktier i Bolaget. Concejo Invest AB, John Haurum, Peter Rundlöf och Elvil AB (”Garanterna”) har valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier. Enligt garantiavtalen uppgår den ersättning som Garanterna har rätt att erhålla till ett belopp motsvarande 12 procent av garanterat belopp i kontant ersättning, eller 16 procent av garanterat belopp i form av nyemitterade aktier. Med anledning av detta har styrelsen idag, med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 10 maj 2023, idag beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar totalt 205 076 B-aktier.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionen är att uppfylla de garantiavtal som ingåtts som varit en förutsättning för att möjliggöra den kapitalanskaffning som genomfördes genom Företrädesemissionen, samt som bedömdes gynnsamma för Bolaget då Bolaget behåller en större andel av emissionslikviden om garantiersättning utgår i nyemitterade aktier istället för i kontanter.

I enlighet med garantiavtalen ska teckningskursen i Ersättningsemissionen motsvara den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (”VWAP”) för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen (6 – 20 maj 2024), dock aldrig lägre än teckningskursen i Företrädesemissionen. Teckningskursen i Ersättningsemissionen har därmed fastställts till 3,10 SEK per aktie, motsvarande VWAP under teckningsperioden. Därmed bedöms teckningskursen som marknadsmässig enligt styrelsens bedömning.

Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med totalt 205 076 B-aktier och aktiekapitalet med totalt 20 268,814 kronor. När Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen har registrerats vid Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget uppgå till totalt 22 254 808 aktier, och Bolagets aktiekapital till 2 199 567,761 SEK.

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi AB är legal rådgivare till BeammWave i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.