BeammWave fastställer tidplan för kommande företrädesemission

BeammWave AB höll igår den 25 april 2024 extra bolagsstämma, som beslutade att godkänna styrelsens beslut den 25 mars 2024 om företrädesemission. I samband med styrelsens beslut, den 25 mars 2024, offentliggjordes en preliminär tidsplan för företrädesemissionen som nu har kunnat uppdateras och fastställas.

Fastställd tidplan för Företrädesemissionen

25 april 2024 Extra bolagsstämma
29 april 2024 Sista dag för handel i aktien inkl. rätt att erhålla uniträtter
30 april 2024 Första dag för handel i aktien exkl. rätt att erhålla uniträtter
2 maj 2024 Beräknad dag för offentliggörande av Prospektet
2 maj 2024 Avstämningsdag i Företrädesemissionen
6–15 maj 2024 Handel i uniträtter
6–20 maj 2024 Teckningsperiod
6 maj 2024 – Fram till dess Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket Handel i BTU
Omkring den 22 maj 2024 Beräknad dag för offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen

Prospekt

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget och ytterligare information om teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som Bolaget beräknas offentliggöra omkring den 2 maj 2024 (”Prospektet”).