Vår första produkt och första kund!

BeammWave ABs bokslutskommuniké för perioden januari-december 2023, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida beammwave.com/investors/finansiella-rapporter/ samt bifogad i detta pressmeddelande.

Höjdpunkter under sista kvartalet

 • BeammWave erhöll order på 100 000 USD för utvecklingsplattform och ingick gemensamt utvecklingsavtal med Molex
 • Bolaget erhöll varumärkesregistrering för BeammWave® i Japan
 • BeammWave lanserade en avancerad utvecklingsplattform för digital beamforming
 • Vd Stefan Svedberg presenterade bolaget på Stora Aktiedagen i Stockholm
 • Bolaget medverkade på Redeye Technology day och vid CadenceLive i München

Höjdpunkter efter periodens utgång

 • EE Times Europe publicerade intervju med vd Stefan Svedberg
 • BeammWave har fått besked från Patent- och registeringsverket (PRV) att man avser att bevilja ett patent, som täcker ett byggsätt för att montera ett distribuerat antennsystem i en slutanvändarprodukt
 • Styrelsen har, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 25 april 2024, beslutat om att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner (”units”) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om initialt cirka 39,5 MSEK

Perioden januari-december 2023
– Nettoomsättningen var 0 (0) KSEK
– Rörelseresultatet var -20 991 (-15 736) KSEK
– Resultat före skatt var -20 212 (-15 735) KSEK
– Resultat per aktie var -1,54 (-1,24) SEK
– Soliditeten var 85 (94) %

Vd Stefan Svedberg har ordet
Vilken mäktig känsla att efter många års utvecklingsarbete ha något som vi kan sälja och leverera och som dessutom känns mer relevant än någonsin. I början av december lanserade vi vår avancerade utvecklingsplattform ADP-1, som sedan följdes upp av en första försäljning i mellandagarna.

Detta är ett mycket stort steg för BeammWave!

Vad är betydelsen av en affär med Molex på 100 000 USD?

Teknikmognad – från att ha varit ett antal avancerade teknikkomponenter har vi nu en väl sammanhållen plattform, som går att leverera till kund och som kan köra 5G digital beamforming över luften.

Bevis – vår lösning är realiserbar och vi kan visa uppmätta resultat.

Framtida affärer – utvecklingsplattformen är både en produkt och ett verktyg för oss. Produkt för att den är väldefinierad och möjlig att leverera i många exemplar, men framför allt ett verktyg för att initiera projekt med våra kunder. Detta är vad man ska förvänta sig under2024 – fler kundprojekt baserade på vår utvecklingsplattform.

Kunderna – precis som tidigare kvartal har vi hunnit med en tur till Asien. Med hjälp av våra representanter på plats är vi ytterst väl förberedda med ett stort antal relevanta möten bokade. Vi har träffat CPE och smartphonetillverkare, men också många teknikleverantörer i dessa värdekedjor. Vårt mål är att sluta fler projektavtal kring utvecklingsplattformen.

Teknikutvecklingen – Även här är det en komplett ny fas där det handlar om optimeringar istället för om grundfunktion. Tidsskalan för framsteg ser plötsligen väldigt annorlunda ut när framstegen kommer från labbet och kan följas timme för timme och inte nödvändigtvis kommer ur stora utvecklingsprojekt där skalan är veckor och månader.

Finansiering – vi har nyligen annonserat en kommande företrädesemission. Detta är planenligt och med de framgångar i bagaget som vi har jagat, d v s med en fungerande lösning på systemnivå där vi kan bevisa digital beamforming och en första kund som kan validera vår relevans. Vi befinner vi oss i en historiskt dålig marknad för noterade deep-tech bolag. Tyvärr påverkar detta både aktiekursens utveckling och emissionens villkor. Det allmänna sentimentet ligger långt utanför det påverkbara för vår del. Vi gör i stället det som krävs och fokuserar på det vi kan göra något åt nämligen att ha laserfokus på att leverera vår teknik, våra produkter och inte minst våra affärer.

Patentportföljen
Portföljen fortsätter att växa och under kvartalet gick vi från 35 till 36 patentansökningar och efter kvartalet har det tillkommit ytterligare två (2). Värdet av patentportföljen blir alltmer uppenbar, både för att skydda vår produktportfölj och som en fristående affär.

Investera i BeammWave
En investering i BeammWave är inte bara en investering i 5G och 6G, utan i alla telekomgenerationer därefter. Vi är säkra på att framtidens trådlösa kommunikation ligger i de högre frekvensområdena. BeammWave har både tekniken och förmågan att industrialisera denna lösning. Vi är övertygade om att vår lösning kommer att förändra hur man bygger framtidens uppkopplade enheter och smartphones.


Kunddialoger till nästa steg – med gemensamma utvecklingsaktiviteter

BeammWave ABs bokslutskommuniké för perioden januari-december 2022, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida beammwave.com/investors/finansiella-rapporter samt bifogad i detta pressmeddelande.

Höjdpunkter under sista kvartalet

 • Patentportföljen ökade från 24 till 28 ansökningar
 • En granskning av patentportföljen är gjord med mycket gott utfall, vilket stärker både produktskydd och en möjlig patentaffär
 • Andra generationens chip kom tillbaka från tillverkning och har testats med mycket gott resultat
 • En erfaren mmWave utvecklingsingenjör har anslutit från en av världens största mobiltillverkare
 • En säljrepresentant har kontrakterats i Japan

Höjdpunkter efter periodens utgång            

 • En första gemensam utvecklingsaktivitet tillsammans med en potentiell kund har startats
 • Ytterligare en patentansökan har lämnats in

Perioden januari-december 2022

– Nettoomsättningen var 0 (0) KSEK
– Rörelseresultatet var -15 736 (-4 852) KSEK
– Resultat före skatt var -15 735 (-4 852) KSEK
– Resultat per aktie var -1,24 (-1,25) SEK
– Soliditeten var 94 (94) %

Vd Stefan Svedberg har ordet:
Framför dig har du ett rykande färskt VD-ord, som präglas av både optimism och framsteg. Till skillnad från rådande omvärldsläge, som ju tyvärr präglas av krig och kriser av olika slag.

Några av det gångna kvartalets höjdpunkter;

Vårt erbjudande mognar
Vi har under kvartalet fått tillbaka andra generationens kisel, som vi också hunnit testa och karakterisera med ett resultat långt över förväntan. Den globala halvledartillverkaren, som vi använder för produktion, säger att de aldrig tidigare har sett en så kompakt design som BeammWaves. Detta ger oss möjlighet att fullborda vår utvecklingsplattform, som krävs för både vår interna utveckling och för att kunna starta gemensamma utvecklingsaktiviteter tillsammans med kunder.

Kunddialogerna blir mer specifika
Vi har under en lång tid byggt upp ett stort antal diskussioner, som vi nu tar till nästa nivå med ömsesidiga aktiviteter, vars mål är att gå vidare med gemensamma projekt. Vi har under kvartalet startat en sådan aktivitet, med ett multinationellt bolag.

Organisationen blir starkare
Vi fortsätter att rekrytera global kompetens, både till vårt kontor i Lund och till våra primära marknader. Kartan över kontor har under kvartalet fått ytterligare en prick – denna gång i Japan. Dessutom har en utvecklingsresurs, med över 12 års erfarenhet från mmWave-området, anslutit från en av världens största mobiltillverkare.

Patentportföljen
Vi fortsätter att nyttja vår unika kompetens och det faktum att vi är tidiga inom ett nytt område. Patentportföljen har under kvartalet ökat från 24 till 28 ansökningar. Vi har fullbordat en kvalitets-revision av vår existerande portfölj, med mycket positivt utfall. Detta stärker oss både avseende skyddet av våra produkter och gällande våra möjligheter att utveckla en separat affär kring själva patenten.

Marknaden
Man kan se en viss avmattningstakt av utbyggnadstakten i Nordamerika, på grund av tillgång till nya frekvenser i det så kallade C-bandet. Detta förändrar inte behovet i att inkludera teknologin i telefoner. Dessutom har marknaden för så kallad ’Fixed Wireless Access’ vuxit explosionsartat. Samtidigt har marknaden i Japan tagit rejäl fart och dessutom ser Indien väldigt intressant ut med en aggressiv 5G-utbyggnad.

Kunder, partners och positionering i den globala industrin
Vi kommer under våren att delta på Mobile World Congress i Barcelona och dessutom medverka på vårt första 3GPP standardiseringsmöte.

BeammWave har nått över 3 500 följare på LinkedIn. Detta ger oss en extremt kostnadseffektiv marknadsföringskanal till våra kärnkunder. Är ni intresserade av bolaget och inte redan följer oss där, är dagens tips att göra det!

Investera i BeammWave
En investering i BeammWave är inte bara en investering i 5G, utan i alla telekomgenerationer därefter. Vi är säkra på att framtidens trådlösa kommunikation ligger i frekvensområdet för mmWave. Vi har både tekniken såväl som förmågan att industrialisera vår lösning. Vi är övertygade att vår lösning kommer att förändra hur man bygger framtidens uppkopplade enheter och smartphones.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, VD
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

Denna information är sådan information som BeammWave AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2023 kl 08:30.

BeammWave AB
www.beammwave.com
BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) och teckningsoption (BEAMMW TO1 B) är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.