BeammWave säljer sin första utvecklingsplattform (DP1) till ett ordervärde på ca 100 000 USD och ingår samtidigt ett gemensamt utvecklingsavtal med Molex.

BeammWave AB, som är experter på högfrekventa kommunikationslösningar och digital beamforming, undertecknade idag ett utvecklingsavtal med Molex. Avsikten är att testa samt integrera BeammWaves digitala beamformingkoncept i ett flertal produkter. Produkterna inkluderar Molexs nya och revolutionerande IAA-antenn och BeammWaves digitala beamforming produkter i form av hårdvara och algoritmer.

Molex, LLC, som är en global elektronikledare och dotterbolag till Koch Industries Inc., med globalt huvudkontor i Lisle, US, arbetets initiala omfattning har ett värde av ca 100 000 USD.

"Vi är glada över att BeammWave kan ha det vi har letat efter – ett mmWave beamforming koncept som inte bara kan leverera enastående prestanda utan också potentiellt kan användas i en rad olika produkter som kommer att göra det möjligt för oss att tillhandahålla innovativa lösningar och skapa värde för våra kunder”, säger William Spink, RF Engineering Director på Molex.

"Det här avtalet är av stor betydelse för BeammWave, då det kommer att påverka den framtida inriktningen för våra produkter och tillåta innovation att utvecklas i ett flertal applikationer. Jag är otroligt nöjd med att vi kan göra detta tillsammans med ett stort globalt företag som har en ingenjörskultur som passar perfekt för BeammWave”, säger Stefan Svedberg, vd för BeammWave.

Anmäl dig till BeammWaves nyhetsbrev på:
BeammWave Newsletter


BeammWave AB receives prototype order for its first development platform and enters into a Joint Development Agreement with Molex.

BeammWave AB, experts in high frequency communication solutions, today signed a joint development agreement with Molex to explore prototype development of a solution that will integrate the BeammWave digital beamforming concept into several FPGA products. These products include the new and disruptive Molex IAA mmWave antenna and BeammWave’s digital BFIC network.

Molex, LLC, a global electronics leader and subsidiary of Koch Industries, Inc., with global headquarters in Lisle, Illinois, signed the initial scope of work valued at approximately $100,000.

“We’re excited that BeammWave may have what we have been looking for – a mmWave beamforming network that could not only deliver outstanding performance but may also potentially be used in a range of different products that will enable us to provide innovative solutions and create value for our customers,” says William Spink, RF Engineering Director at Molex.

“This agreement is critical to BeammWave, as it will influence the future direction of our products and allow innovation to thrive in several use cases. I am very pleased we can do this together with a global company that has an engineering culture with a perfect fit for BeammWave,” says Stefan Svedberg, CEO of BeammWave.

Sign up for BeammWave's newsletter at:
BeammWave Newsletter


Kraftig ökning av marknaden för Fixed Wireless Access (FWA)

BeammWave ABs delårsrapport för perioden januari-september 2023, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida beammwave.com/investors/finansiella-rapporter/ samt bifogad i detta pressmeddelande.

Höjdpunkter under tredje kvartalet

 • BeammWave del av Vinnovas satsning på ett Wireless Competence Center. Tillsammans satsar universiteten, företagen och Vinnova totalt 1 miljard kronor, i 13 kompetenscenter, under de fem första åren.
 • BeammWave ingick avtal med Pareto Securities AB avseende tjänsten likviditetsgarant
 • Ytterligare två patentansökningar har lämnats in

Höjdpunkter efter periodens utgång 

 • BeammWave har erhållit varumärkesskydd för BeammWave® i Taiwan
 • BeammWaves vd medverkade på Aktieträff i samband med Stockholm Open
 • Bolaget avslutade avtalet gällande likviditetsgarant med Pareto Securities

Perioden juli-september 2023
– Nettoomsättningen var 0 (0) KSEK
– Rörelseresultatet var -4 868 (-4 813) KSEK
– Resultat före skatt var -4 745 (-4 713) KSEK
– Resultat per aktie var -0,36 (-0,38) SEK
– Soliditeten var 91 (96) %

Marknaden för mmWave skickar just nu – på ett tydligt sätt – dubbla signaler. FWA (Fixed Wireless Access)-marknaden exploderar samtidigt som den smartphonegenererade trafiken är mycket låg, p g a dåligt fungerande lösningar. Detta är oerhört positiva nyheter för BeammWave, då det visar att behovet av mer kapacitet och mmWave är verkligt och omedelbart. Vår grundtes, d v s för att bygga en fungerande lösning krävs digital beamforming, stärks ytterligare, säger Stefan Svedberg, vd på BeammWave.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, vd
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

Denna information lämnades för offentliggörande 7 november 2023 kl 08.30.

BeammWave AB
www.beammwave.com

BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) är listad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är Redeye, mail certifiedadviser@redeye.se och telefon 08 – 121 576 90.


BeammWave AB meddelar idag att Bolaget avslutar avtalet med Pareto Securites AB avseende uppdraget som likviditetsgarant. Sista dagen för likviditetsstödjande handel av Pareto Securites är den 16 oktober 2023.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, VD
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

BeammWave AB
www.beammwave.com
BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) och teckningsoption (BEAMMW TO1 B) är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är Redeye, mail certifiedadviser@redeye.se och telefon 08 – 121 576 90.


BeammWave AB har ingått avtal med Pareto Securites AB avseende tjänsten Likviditetsgaranti. Avtalet börjar att gälla den 1 september 2023.

Åtagandet om likviditetsgaranti tillhandahålls i enlighet med Nasdaq Stockholm AB:s regler för likviditetsgaranti och innebär att likviditetsgaranten kvoterar köp- respektive säljvolym i syfte att skapa en mer rättvisande bild av aktiepriset, vilket i sin tur ger en mer tillförlitlig värdering av bolaget och främjar aktiens likviditet.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, VD
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

BeammWave AB
www.beammwave.com

BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) och teckningsoption (BEAMMW TO1 B) är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är Redeye, mail certifiedadviser@redeye.se och telefon 08 – 121 576 90.


At the annual general meeting on May 10, Jonas Spannel, Purchasing Manager at Oatly AB, was elected as a regular member of the Board of BeammWave.

"The company is now entering a phase where commitments linked to supply and quality gain increased importance, Jonas will bring significant experience in these areas and also in quality and other operational issues, from his previous roles at SonyEricsson and Fingerprint Cards”, says Stefan Svedberg, CEO of BeammWave.

Jonas Spannel has five years of studies at the Officers' College and the Military College with a focus on radar, radio and control systems, which he supplemented with business administration at Örebro University. He has extensive experience in sourcing and supply in growing technology companies, primarily SonyEricsson and Fingerprint Cards.

The Board of BeammWave now consists of chairman Fredrik Rosenqvist, Markus Törmänen, Märta Lewander Xu, Gustav Brismark and Paula Eninge.

For further information, please contact:

Stefan Svedberg, CEO
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

BeammWave AB
www.beammwave.com
BeammWave AB are experts in communication solutions for frequencies over 24GHz. The company is building a solution intended for 5G, in the form of a 3×3 mm radio chip with antenna and associated algorithms. The company's approach is unique and patented, with the aim of delivering a solution with higher performance at a lower cost. The company's share serie B (BEAMMW B) and options (BEAMMW TO1 B) are listed on the Nasdaq First North Growth Market in Stockholm. Certified Adviser is Redeye AB, e-mail: certifiedadviser@redeye.se and phone 08 – 121 576 90.


Vid årsstämman den 10 maj valdes Jonas Spannel, inköpschef på Oatly AB, in som ordinarie ledamot i styrelsen för BeammWave.

Bolaget går nu in i en fas där utfästelser knutna till supply och kvalitet får en ökad betydelse. Jonas kommer att tillföra betydande erfarenhet inom dessa områden och även inom kvalitet och andra operativa frågor, från sina tidigare roller hos bl a SonyEricsson och Fingerprint Cards”, säger Stefan Svedberg, vd för BeammWave.

Jonas Spannel har fem års studier vid Officershögskolan och Militärhögskolan med inriktning på radar, radio och kontrollsystem, som han kompletterat med företagsekonomi vid Örebro Universitet. Han har lång erfarenhet av sourcing och supply i växande teknologibolag, främst SonyEricsson och Fingerprint Cards.

BeammWaves styrelse består nu av ordförande Fredrik Rosenqvist, Markus Törmänen, Märta Lewander Xu, Gustav Brismark och Paula Eninge.

Klicka här för ytterligare information om BeammWaves styrelse.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, vd
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

BeammWave AB
www.beammwave.com
BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) och teckningsoption (BEAMMW TO1 B) är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är Redeye, mail certifiedadviser@redeye.se och telefon 08 – 121 576 90.


Vid årsstämman i BeammWave AB den 10 maj 2023 fattades följande beslut.

Resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning samt att disponera till stämmans förfogande stående fritt eget kapital i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att bevilja var och en av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Styrelsen
Stämman beslutade att styrelsens ledamöter ska vara sex och omvalde styrelseledamöterna Fredrik Rosenqvist, Märta Lewander Xu, Markus Törmänen, Gustav Brismark och Paula Eninge, samt nyvalde styrelseledamoten Jonas Spannel. Styrelseledamoten Magnus Hansson har avböjt omval. Fredrik Rosenqvist omvaldes till styrelseordförande. Vidare beslutade stämman att arvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med två (2) prisbasbelopp till styrelseordföranden och ett (1) prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter.

Revisor
Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2024. Auktoriserade revisorn Maria Ekelund kommer fortsatt vara huvudansvarig revisor. Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning
Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för valberedningen enligt valberedningens förslag.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier, konvertibler eller teckningsoptioner mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen får besluta om emission av aktier som innebär en ökning av bolagets aktiekapital motsvarande sammanlagt högst 20 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten då styrelsen för första gången utnyttjar bemyndigandet.

Incitamentsprogram till personal
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna förlängning av långsiktigt incitamentsprogram för anställda i bolaget genom utgivande av så kallade kvalificerade personaloptioner enligt 11 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Efter förlängning kan tilldelning ur programmet ske till och med den 31 mars 2024. För närvarande har 55 550 personaloptioner tilldelas av det totala utrymmet om 422 000 personaloptioner. Därmed kan ytterligare 371 450 personaloptioner tilldelas ur programmet. Tilldelning sker vederlagsfritt. Löptiden för personaloptionerna är fyra (4) år från tilldelning och lösenkursen är 30,48 kronor per B-aktie. Vid full tilldelning och utnyttjande av kvarstående utrymme kan högst totalt 371 450 B-aktier (med förbehåll för eventuell omräkning) komma att emitteras, vilket motsvarar en maximal utspädning om cirka 2,74 procent av aktierna i bolaget och cirka 0,53 procent av rösterna i bolaget. Med antagande om fullt utnyttjande av bolagets marknadsnoterade teckningsoptioner TO1 skulle motsvarande utspädningseffekt vara cirka 2,41 procent av aktierna i bolaget och cirka 0,53 procent av rösterna i bolaget.

Stämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att införa långsiktigt incitamentsprogram i form av 67 560 teckningsoptioner vilka kan tilldelas med hälften vardera till högst två personer verksamma inom försäljning utanför Sverige. Löptiden för teckningsoptionerna är cirka fyra (4) år och lösenkursen är 30,48 kronor per B-aktie. Deltagarna ska betala marknadsvärdet för teckningsoptionerna vid teckning. Vid full tilldelning och utnyttjande kan högst 67 560 B-aktier (med förbehåll för eventuell omräkning) komma att emitteras, vilket motsvarar en maximal utspädning om cirka 0,51 procent av aktierna i bolaget och cirka 0,1 procent av rösterna i bolaget. Med antagande om fullt utnyttjande av bolagets marknadsnoterade teckningsoptioner TO1 skulle motsvarande utspädningseffekt vara cirka 0,45 procent av aktierna i bolaget och cirka 0,09 procent av rösterna i bolaget.

Incitamentsprogram till nya styrelseledamöter
Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för högst två nya styrelseledamöter i bolaget genom utgivande av så kallade kvalificerade personaloptioner enligt 11 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Programmet omfattar maximalt 67 400 personaloptioner som tilldelas vederlagsfritt. Löptiden för personaloptionerna är fyra (4) år från tilldelning och lösenkursen är 30,48 kronor per B-aktie. Vid full tilldelning och utnyttjande kan högst 67 400 B-aktier (med förbehåll för eventuell omräkning) komma att emitteras, vilket motsvarar en maximal utspädning om cirka 0,51 procent av aktierna i bolaget och cirka 0,1 procent av rösterna i bolaget. Med antagande om fullt utnyttjande av bolagets marknadsnoterade teckningsoptioner TO1 skulle motsvarande utspädningseffekt vara cirka 0,45 procent av aktierna i bolaget och cirka 0,09 procent av rösterna i bolaget.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, vd
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

BeammWave AB
www.beammwave.com
BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) och teckningsoption (BEAMMW TO1 B) är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är Redeye, mail certifiedadviser@redeye.se och telefon 08 – 121 576 90.


Med teknikmognad följer kundmognad

BeammWave ABs delårsrapport för perioden januari-mars 2023, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida beammwave.com/investors/finansiella-rapporter/ samt bifogad i detta pressmeddelande.

Höjdpunkter under första kvartalet

 • Gemensam utvecklingsaktivitet tillsammans med en potentiell kund
 • Ytterligare två ansökningar av patentfamiljer har lämnats in
 • Förbättrade möjligheter att ta emot kunder i Lund med nytt labb och en mognare teknikplattform
 • Medverkan på MWC i Barcelona med mycket gott resultat
 • Aktivt deltagande för första gången på ett 3GPP-möte i Aten

Höjdpunkter efter periodens utgång            

 • BeammWave har bytt certified adviser till Redeye AB
 • BeammWaves vd medverkade på Redeyes event Next Gen Wireless 5G/6G
 • Ytterligare en ansökan av patentfamilj har lämnats in
 • BeammWave har blivit beviljade ytterligare ett Vinnova-projekt tillsammans med Advenica, Ericsson, SAAB och Syntronic, där bidragsdelen för BeammWave är 1,5 MSEK

Perioden januari-mars 2023
– Nettoomsättningen var 0 (0) KSEK
– Rörelseresultatet var -4 320 (-3 102) KSEK
– Resultat före skatt var -4 272 (-3 102) KSEK
– Resultat per aktie var -0,32 (-0,27) SEK
– Soliditeten var 94 (97) %

"Efter flera års utvecklingsarbete har vi nu en teknikplattform som tillåter att vi på allvar engagerar oss med kunder och partners. Det som tidigare bara var våra påstående kan vi nu visa i vårt nya labb. Fantastiskt roligt att få se kunderna i Lund!", kommenterar Stefan Svedberg, vd för BeammWave, första kvartalets delårsrapport.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, vd
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

Denna information lämnades för offentliggörande 3 maj 2023 kl 08.30.

BeammWave AB
www.beammwave.com
BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) och teckningsoption (BEAMMW TO1 B) är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är Redeye, mail certifiedadviser@redeye.se och telefon 08 – 121 576 90.


BeammWave AB har idag publicerat sin årsredovisning för verksamhetsåret 2022.

Årsredovisningen finns tillgänglig i detta pressmeddelande och på hemsidan:
beammwave.com/investors/finansiella-rapporter/

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, VD
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

BeammWave AB
www.beammwave.com

BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) och teckningsoption (BEAMMW TO1 B) är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är Redeye, mail certifiedadviser@redeye.se och telefon 08 – 121 576 90.


Aktieägarna i BeammWave AB, org.nr 559093-1902, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2023, kl. 13:00 i bolagets lokaler, Forskningsbyn Ideon, Scheelevägen 15M, 223 63 Lund. Inpassering till stämman påbörjas kl. 12:30.

Rätt att delta i årsstämman
Rätt att delta i årsstämman har den som:

 • dels är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 2 maj 2023, och
 • dels senast fredagen den 5 maj 2022 har anmält sitt deltagande till stämman enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan och deltagande”.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 2 maj 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 4 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin begäran därom till förvaltaren.

Anmälan och deltagande
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska ha anmält sitt deltagande senast kl. 17:00 fredagen den 5 maj 2023 genom brev till Att: Cajsa Wramdemark, Scheelevägen 15M, 223 63 Lund eller per e-post till agm@beammwave.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, e-postadress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två) som avses medföras vid bolagsstämman.

Den som inte önskar närvara personligen kan utöva sin rösträtt vid årsstämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.beammwave.com. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpassering vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas till bolaget i samband med anmälan.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justerare
 4. Prövande om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Beslut om

a)           fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;

b)           disposition av aktiebolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen; och

c)           ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
 2. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn
 3. Val av styrelse och revisor
 4. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
 5. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
 6. Beslut om förlängning av långsiktigt personaloptionsprogram (kvalificerade personaloptioner) för anställda antaget vid årsstämman 2022
 7. Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram (teckningsoptioner) för personal
 8. Beslut om införande av långsiktigt personaloptionsprogram (kvalificerade personaloptioner) för styrelseledamöter

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 (b) – Beslut om disposition av aktiebolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att bolagets förlust balanseras i ny räkning.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen föreslås äga rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 20 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten då styrelsen för första gången utnyttjar bemyndigandet. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter och för att finansiera befintlig verksamhet.

Punkt 13 – Beslut om förlängning av långsiktigt personaloptionsprogram (kvalificerade personaloptioner) för anställda antaget vid årsstämman 2022
Vid årsstämman 2022 beslutades om införande av ett långsiktigt personaloptionsprogram för anställda i bolaget genom utgivande av så kallade kvalificerade personaloptioner enligt 11 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229), samt om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Personaloptionsprogrammet i korthet

Personaloptionsprogrammet omfattar nya anställda medarbetare i Sverige. Högst 422 000 personaloptioner kan tilldelas under programmet. Personaloptionerna tilldelas vederlagsfritt.

Varje personaloption ger deltagaren rätt att förvärva en ny B-aktie i bolaget till ett lösenpris om 30,48 kronor (före eventuell omräkning) efter en intjänandeperiod om 48 månader från tilldelningsdagen.

Utnyttjande av personaloptionerna får endast ske om deltagaren fortfarande är anställd och övriga förutsättningar för kvalificerade personaloptioner enligt inkomstskattelagen är uppfyllda.

Nedanstående fördelning gäller för tilldelning av personaloptioner. Tilldelning får inte ske på ett sätt som medför att beloppsgränserna för kvalificerade personaloptioner enligt 11 a kap. inkomstskattelagen överskrids. Enligt beslutet får tilldelning endast ske vid eller flera tillfällen fram till årsstämman 2023.

Maximalt antal personaloptioner per deltagare Maximalt antal personaloptioner inom kategorin
Kategori A. Juniora anställda Max 10 personer 16 850 170 000
Kategori B. Seniora anställda Max 3 personer 33 780 100 000
Kategori C. Nyckelpersoner Max 3 personer 50 550 152 000

Det ovanstående är en summering av de väsentliga villkoren enligt beslutet om personaloptionsprogrammet som antogs vid årsstämman 2022. Beslutet i dess helhet finns tillgängligt på bolagets hemsida, https://beammwave.com/investors/bolagsstyrning/.

Bakgrund till förslaget om förlängning av personaloptionsprogrammet

Enligt beslutet om personaloptionsprogrammet får tilldelning av personaloptioner under programmet endast ske fram till årsstämman 2023.

Av den totala ramen för personaloptionsprogrammet om 422 000 personaloptioner har endast 55 550 personaloptioner tilldelats till två deltagare inom Kategori A respektive B. Styrelsen bedömer att det kvarvarande utrymmet för tilldelning, dvs. 371 450 personaloptioner, är tillräckligt för att täcka bolagets förväntade behov av tilldelning även efter årsstämman 2023.

Styrelsen föreslår därför att stämman beslutar om en förlängning av personaloptionsprogrammet så att tilldelning av personaloptioner ska kunna ske till och med den 30 april 2024, samt om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner emitterade enligt beslut vid årsstämman 2022 för att möjliggöra leverans av aktier vid utnyttjande av personaloptionerna. Eftersom teckningsperioden för teckningsoptioner utgivna till bolaget för att säkerställa leverans under personaloptioner löper ut den 30 juni 2028, föreslås styrelsen ges möjlighet att tidigarelägga utnyttjandet av personaloptionerna för det fall deltagaren bedöms kunna vara förhindrad att utnyttja personaloptionerna under lösenperioden.  Utöver detta föreslås villkoren för personaloptionsprogrammet vara oförändrade.

Förlängningen av programmet medför inget behov av att emittera nya teckningsoptioner och styrelsen bedömer att en förlängning av det personaloptionsprogram som antogs vid årsstämman 2022 av administrativa- och kostnadsskäl är till fördel för aktieägarna jämfört med att anta ett nytt personaloptionsprogram.

Besluten under punkt 13(a)-(b) är villkorade av varandra, och föreslås därmed antas som ett beslut.

Punkt 13(a) Förlängning av personaloptionsprogram för anställda antaget vid årsstämman 2022
Styrelsen föreslår att punkterna 4 och 7 i beslutet om införande av personaloptionsprogrammet vid årsstämman 2022 ändras i enlighet med följande.

Punkt 4

Tidigare lydelse: Tilldelning av personaloptioner under personaloptionsprogrammet får ske vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästkommande årsstämma.
Ny lydelse: Tilldelning av personaloptioner under personaloptionsprogrammet får ske vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till den 31 mars 2024.

Punkt 7

Tidigare lydelse: Deltagare kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från intjänandetidens utgång till och med den dag som infaller fyra (4) månader efter intjänandetidens utgång. Om deltagaren skulle vara förhindrade att utnyttja intjänade personaloptioner under aktuell period enligt marknadsmissbruksförordningen, andra tillämpliga regelverk eller bolagets interna riktlinjer, ska angiven tidsperiod förlängas med det antal dagar sådan deltagare varit förhindrad att utnyttja personaloptionerna, dock längst till och med den dag som infaller tolv (12) månader efter intjänandetidens utgång.
Ny lydelse: Deltagare kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från intjänandetidens utgång till och med den dag som infaller fyra (4) månader efter intjänandetidens utgång, dock senast den 30 juni 2028. Om styrelsen bedömer att deltagaren under aktuell period kan komma att vara förhindrad att utnyttja personaloptioner enligt marknadsmissbruksförordningen eller andra tillämpliga regelverk får styrelsen antingen (i) förlänga angiven tidsperiod med det antal dagar sådan deltagare varit förhindrad att utnyttja personaloptionerna, dock längst till och med den 30 juni 2028, eller (ii) om sådan förlängning inte bedöms vara möjlig, besluta om att förkorta intjänandeperioden med maximalt sex (6) månader.

Punkt 13(b) Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet föreslår aktieägare att årsstämman beslutar om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, varigenom bolaget ska, direkt eller indirekt, tillåtas överlåta teckningsoptioner och/eller aktier till deltagarna i programmet i samband med att  personaloptionerna utnyttjas i enlighet med dess villkor (såsom ändrade enligt beslutet i punkt 13(a)), eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa bolagets åtaganden och kostnader med anledning av personaloptionsprogrammet.

Övrig information

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkterna 13(a)–(b) ovan fordras att besluten biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Bakgrund och motiv

Detta förslag har lagts fram i syfte att främja bibehållandet av anställda och nyrekrytering samt för att motivera anställda till att skapa värde för aktieägarna. Styrelsen bedömer att en förlängning av personaloptionsprogrammet antaget vid årsstämman 2022 medför lägre kostnader och mindre administration än att anta ett nytt program vid årsstämman 2023. Styrelsen bedömer att dessa syften ligger i linje med samtliga aktieägares intressen.

Beredning

Detta förslag har tagits fram av bolagets styrelse i samråd med externa rådgivare.

Tidigare aktierelaterade incitamentsprogram i bolaget

I bolaget finns följande utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

 • Teckningsoptioner Serie 202001. Programmet omfattar 134 800 teckningsoptioner vilka ger rätt till teckning av sammanlagt 134 800 B-aktier i bolaget till ett lösenpris om 5,56 kronor per aktie under teckningsperioden som infaller under december 2024. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i programmet kommer programmet att medföra en utspädningseffekt om cirka 1,01% av aktierna och cirka 0,19% av rösterna i bolaget.
 • Teckningsoptioner Serie 202101. Programmet omfattar 134 800 teckningsoptioner vilka ger rätt till teckning av sammanlagt 134 800 B-aktier i bolaget till ett lösenpris om 25,26 kronor per aktie under teckningsperioden som infaller under juni 2025. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i programmet kommer programmet att medföra en utspädningseffekt om cirka 1,01% av aktierna och cirka 0,19% av rösterna i bolaget.
 • Teckningsoptioner Serie 202102. Programmet omfattar 202 200 teckningsoptioner vilka ger rätt till teckning av sammanlagt 202 200 B-aktier i bolaget till ett lösenpris om 25,26 kronor per aktie under teckningsperioden som infaller under juni 2025. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i programmet kommer programmet att medföra en utspädningseffekt om cirka 1,51% av aktierna och cirka 0,29% av rösterna i bolaget.
 • KPO Styrelse Serie 2022. Programmet omfattar 33 700 personaloptioner vilka ger rätt till teckning av sammanlagt 33 700 B-aktier i bolaget till ett lösenpris om 30,48 kronor per aktie under teckningsperioden som infaller under en period om fyra månader efter intjänandeperioden som är 48 månader från respektive tilldelningsdag. Vid fullt utnyttjande av samtliga personaloptioner i programmet kommer programmet att medföra en utspädningseffekt om cirka 0,26% av aktierna och cirka 0,05% av rösterna i bolaget.

Utspädningseffekten ovan är beräknad på basis av antalet aktier och röster som kan komma att emitteras vid utnyttjande av teckningsoptionerna, dividerat med antalet utestående aktier och röster i bolaget efter sådana emissioner (varvid antalet aktier efter emissionerna är baserat på det vid tidpunkten för beslutsförslaget registrerade antalet aktier och röster i bolaget).

Utspädning

Vid fullt utnyttjande av återstående personaloptioner och underliggande teckningsoptioner kan antalet B-aktier och röster i bolaget öka med 371 450, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 2,74% av aktierna och cirka 0,53% av rösterna i bolaget. Med antagande om fullt utnyttjande av bolagets marknadsnoterade teckningsoptioner TO1 skulle motsvarande utspädningseffekt vara cirka 2,41% av aktierna och cirka 0,53% av rösterna i bolaget.

Inkluderat personaloptionerna och de underliggande teckningsoptionerna enligt styrelsens förslag till incitamentsprogram (teckningsoptioner) för personal, punkt 14 och aktieägares förslag till beslut om personaloptionsprogram för styrelsen, punkt 15, kan antalet B-aktier och röster i bolaget öka med 506 410, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 3,71% av aktierna och cirka 0,73% av rösterna i bolaget. Med antagande om fullt utnyttjande av bolagets marknadsnoterade teckningsoptioner TO1 skulle motsvarande utspädningseffekt vara cirka 3,26% av aktierna och cirka 0,71% av rösterna i bolaget.

Samtliga utestående aktierelaterade incitamentsprogram i bolaget kan tillsammans medföra en ökning av antalet B-aktier och röster i bolaget med 1 062 460, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 7,47% av aktierna och cirka 1,51% av rösterna i bolaget. Med antagande om fullt utnyttjande av bolagets marknadsnoterade teckningsoptioner TO1 skulle motsvarande utspädningseffekt vara cirka 6,61% av aktierna och cirka 1,48% av rösterna i bolaget.

Utspädningseffekten ovan är beräknad på basis av antalet aktier och röster som kan komma att emitteras vid utnyttjande av personal- och teckningsoptioner, dividerat med antalet utestående aktier och röster i bolaget efter sådana emissioner (varvid antalet aktier efter emissionerna är baserat på det vid tidpunkten för beslutsförslaget registrerade antalet aktier och röster i bolaget).

Kostnader

Enligt bolagets bedömning kommer bolaget inte belastas med några kostnader för sociala avgifter i förhållande till personaloptionsprogrammet. Kostnaderna för programmet förväntas därmed vara begränsat till kostnader för externa rådgivare samt för implementation och löpande administration av programmet.

Punkt 14 – Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram (teckningsoptioner) för personal
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda eller konsulter i bolaget genom emission av högst 67 560 teckningsoptioner i enlighet med vad som anges nedan, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst cirka 6 678 kronor och en ökning av antalet B-aktier med högst 67 560 stycken.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma högst två personer verksamma inom försäljning utanför Sverige med högst 33 780 teckningsoptioner vardera. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera aktuellt incitamentsprogram.
 1. För varje teckningsoption ska erläggas en premie motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde vid tidpunkten för teckning, utfört av ett oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. Optionens marknadsvärde ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell.
 1. Teckning av teckningsoptioner skall ske på särskild teckningslista senast fyra veckor efter beslutet. Betalning för teckningsoptionerna skall erläggas kontant senast fem veckor efter beslutet.
 1. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och betalningsperioden.
 1. Varje teckningsoption ger rätt till teckning av en ny B-aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 30,48 kronor. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
 1. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med 1 juni 2027 till och med 30 september 2027.
 1. Aktier som tillkommer vid nyteckning med stöd av teckningsoptionerna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registreras hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 1. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Övrig information

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt denna punkt 14 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Bakgrund och motiv

Detta förslag har lagts fram i syfte att främja bibehållandet av anställda och nyrekrytering samt för att motivera personal till att skapa värde för aktieägarna. Styrelsen bedömer att dessa syften ligger i linje med samtliga aktieägares intressen.

Beredning

Detta förslag har tagits fram av bolagets styrelse i samråd med externa rådgivare.

Tidigare aktierelaterade incitamentsprogram i bolaget

I bolaget finns följande utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

 • Teckningsoptioner Serie 202001. Programmet omfattar 134 800 teckningsoptioner vilka ger rätt till teckning av sammanlagt 134 800 B-aktier i bolaget till ett lösenpris om 5,56 kronor per aktie under teckningsperioden som infaller under december 2024. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i programmet kommer programmet att medföra en utspädningseffekt om cirka 1,01% av aktierna och cirka 0,19% av rösterna i bolaget.
 • Teckningsoptioner Serie 202101. Programmet omfattar 134 800 teckningsoptioner vilka ger rätt till teckning av sammanlagt 134 800 B-aktier i bolaget till ett lösenpris om 25,26 kronor per aktie under teckningsperioden som infaller under juni 2025. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i programmet kommer programmet att medföra en utspädningseffekt om cirka 1,01% av aktierna och cirka 0,19% av rösterna i bolaget.
 • Teckningsoptioner Serie 202102. Programmet omfattar 202 200 teckningsoptioner vilka ger rätt till teckning av sammanlagt 202 200 B-aktier i bolaget till ett lösenpris om 25,26 kronor per aktie under teckningsperioden som infaller under juni 2025. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i programmet kommer programmet att medföra en utspädningseffekt om cirka 1,51% av aktierna och cirka 0,29% av rösterna i bolaget.
 • KPO Anställda Serie 2022. Programmet omfattar totalt 422 000 personaloptioner, varav 55 550 har tilldelats och 371 450 kvarstår att tilldela förutsatt att stämman beslutar om ändring i enlighet med beslutsförslag i punkt 13. Personaloptionerna ger rätt till teckning av sammanlagt 422 000 B-aktier i bolaget till ett lösenpris om 30,48 kronor per aktie under teckningsperioden som infaller under en period om fyra månader efter intjänandeperioden, som är 48 månader från respektive tilldelningsdag. Med antagande om att stämman beslutar om förlängning av programmet kommer programmet, vid fullt utnyttjande av samtliga personaloptioner i programmet, att medföra en utspädningseffekt om cirka 3,11% av aktierna och cirka 0,61% av rösterna i bolaget.
 • KPO Styrelse Serie 2022. Programmet omfattar 33 700 personaloptioner vilka ger rätt till teckning av sammanlagt 33 700 B-aktier i bolaget till ett lösenpris om 30,48 kronor per aktie under teckningsperioden som infaller under en period om fyra månader efter intjänandeperioden som är 48 månader från respektive tilldelningsdag. Vid fullt utnyttjande av samtliga personaloptioner i programmet kommer programmet att medföra en utspädningseffekt om cirka 0,26% av aktierna och cirka 0,05% av rösterna i bolaget.

Utspädningseffekten ovan är beräknad på basis av antalet aktier och röster som kan komma att emitteras vid utnyttjande av teckningsoptionerna, dividerat med antalet utestående aktier och röster i bolaget efter sådana emissioner (varvid antalet aktier efter emissionerna är baserat på det vid tidpunkten för beslutsförslaget registrerade antalet aktier och röster i bolaget).

Utspädning

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan antalet B-aktier och röster i bolaget öka med 67 560, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 0,51% av aktierna och cirka 0,1% av rösterna i bolaget. Med antagande om fullt utnyttjande av bolagets marknadsnoterade teckningsoptioner TO1 skulle motsvarande utspädningseffekt vara cirka 0,45% av aktierna och cirka 0,09% av rösterna i bolaget.

Inkluderat personaloptionerna och de underliggande teckningsoptionerna enligt styrelsens förslag till förlängning av personaloptionsprogram (kvalificerade personaloptioner) för anställda, punkt 13 och aktieägares förslag till beslut om personaloptionsprogram för styrelsen, punkt 15, kan antalet B-aktier och röster i bolaget öka med 506 410, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 3,71% av aktierna och cirka 0,73% av rösterna i bolaget. Med antagande om fullt utnyttjande av bolagets marknadsnoterade teckningsoptioner TO1 skulle motsvarande utspädningseffekt vara cirka 3,26% av aktierna och cirka 0,71% av rösterna i bolaget.

Samtliga utestående aktierelaterade incitamentsprogram i bolaget kan tillsammans medföra en ökning av antalet B-aktier och röster i bolaget med 1 062 460, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 7,47% av aktierna och cirka 1,51% av rösterna i bolaget. Med antagande om fullt utnyttjande av bolagets marknadsnoterade teckningsoptioner TO1 skulle motsvarande utspädningseffekt vara cirka 6,61% av aktierna och cirka 1,48% av rösterna i bolaget.

Utspädningseffekten ovan är beräknad på basis av antalet aktier och röster som kan komma att emitteras vid utnyttjande av personal- och teckningsoptioner, dividerat med antalet utestående aktier och röster i bolaget efter sådana emissioner (varvid antalet aktier efter emissionerna är baserat på det vid tidpunkten för beslutsförslaget registrerade antalet aktier och röster i bolaget).

Tilldelning m.m.

Eftersom teckningsoptionerna tecknas av deltagaren till marknadsvärdet finns inga prestationsvillkor som behöver uppfyllas för att bli erbjuden att teckna teckningsoptioner eller för att utnyttja teckningsoptionerna för teckning av aktier.

Teckningsoptionerna är fritt överlåtbara. Ett villkor för att erhålla tilldelning av teckningsoptioner i incitamentsprogrammet är att den anställde ingår ett optionsavtal med varigenom bolaget äger rätt att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna.

Marknadsvärde för teckningsoptionerna

Baserat på ett marknadsvärde för den underliggande aktien om 10,46 kronor uppgår marknadsvärdet för teckningsoptionerna, enligt en preliminär värdering utförd av Optionspartner till 1,02 kronor. Black & Scholes värderingsmodell har använts vid den preliminära värderingen av teckningsoptionerna, med antagande om en riskfri ränta om 2,427% och en uppskattad volatilitet under teckningsoptionernas löptid om 45,4%.

Kostnader m.m.

Teckningsoptionerna tecknas till ett pris motsvarande deras marknadsvärde, vilket innebär att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för bolaget i samband med emission eller utnyttjande av teckningsoptionerna. Bolaget har därför inte bedömt det nödvändigt att införa några säkringsarrangemang i samband med programmet.

Kostnaderna för programmet förväntas därmed vara begränsat till kostnader för externa rådgivare samt för implementation och löpande administration av programmet.

AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 15 – Beslut om införande av långsiktigt personaloptionsprogram (kvalificerade personaloptioner) för styrelseledamöter
Aktieägare föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter i bolaget genom utgivande av så kallade kvalificerade personaloptioner enligt 11 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229) i enlighet med vad som anges nedan.

Besluten under denna punkt 15(a)-(c) är villkorade av varandra, och föreslås därmed antas som ett beslut.

Punkt 15(a) Personaloptionsprogrammet

Aktieägare föreslår att årsstämman beslutar om införande av personaloptionsprogrammet i enlighet med i huvudsak följande villkor.

 1. Programmet ska omfatta högst 67 400 personaloptioner. Personaloptionerna tilldelas deltagarna vederlagsfritt.
 1. Varje personaloption ger deltagare rätt att förvärva en ny B-aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 30,48 kronor. Lösenpriset och antalet aktier som varje personaloption ger rätt att förvärva kan bli föremål för omräkning, varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna (se nedan beslutspunkt 15(b)) ska äga motsvarande tillämpning.
 1. Personaloptionsprogrammet ska omfatta styrelseledamöter som föreslås för nyval vid årsstämman och eventuella nyvalda styrelseledamöter som föreslås för nyval vid extra bolagsstämmor som infaller före nästkommande årsstämma. Totalt ska tilldelning kunna ske till högst två (2) deltagare. Varje deltagare kan tilldelas högst 33 700 personaloptioner. Det högsta antalet personaloptioner som tilldelas en enskild deltagare eller samtliga deltagare får inte medföra att de beloppsgränser för kvalificerade personaloptioner som anges i 11 a kap. inkomstskattelagen överskrids.
 1. Tilldelning av personaloptioner under personaloptionsprogrammet får ske vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästkommande årsstämma.
 1. Personaloptionerna utgör inte värdepapper och får inte överlåtas eller pantsättas och får bara utnyttjas för förvärv av nya aktier i bolaget av den som tilldelats dem.
 1. De tilldelade personaloptionerna tjänas in under 48 månader från tilldelningsdagen och får endast utnyttjas för förvärv av nya aktier om deltagaren fortfarande är styrelseledamot eller annars fortsatt engagerad i bolaget och övriga förutsättningar för kvalificerade personaloptioner enligt inkomstskattelagen är uppfyllda.
 1. Deltagare kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från intjänandetidens utgång till och med den dag som infaller fyra (4) månader efter intjänandetidens utgång. Om deltagaren skulle vara förhindrade att utnyttja intjänade personaloptioner under aktuell period enligt marknadsmissbruksförordningen, andra tillämpliga regelverk eller bolagets interna riktlinjer, ska angiven tidsperiod förlängas med det antal dagar sådan deltagare varit förhindrad att utnyttja personaloptionerna, dock längst till och med den dag som infaller tolv (12) månader efter intjänandetidens utgång.
 1. Personaloptionerna ska omfattas av de närmare villkoren som framgår av villkoren för teckningsoptionerna (se nedan punkt 15(b)) samt regleras av särskilda personaloptionsavtal som ingås med respektive deltagare. Berörda ledamöter får inte delta i beredning eller beslut av styrelsen i fråga om den berörda ledamoten.

Punkt 15(b) Emission av teckningsoptioner

För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet föreslår aktieägare att årsstämman beslutar om riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med nedan.

 1. Högst 67 400 teckningsoptioner ska ges ut, varvid bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst cirka 6 662 kronor.
 1. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma bolaget (BeammWave AB (publ)) eller av bolaget helägt dotterbolag. Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra leverans av nya aktier till deltagare i personaloptionsprogrammet.
 1. Teckning ska ske på teckningslista senast den 31 maj 2023. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
 1. Varje teckningsoption ger rätt till teckning av en ny B-aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 30,48 kronor. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
 1. Teckningsoptionerna kommer att omfattas av sedvanliga villkor, inkluderande villkor om omräkning av teckningskurs och antalet B-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna i händelse av bl.a. sammanläggning, aktiesplit, nyemission av aktier med mera.
 1. Verkställande direktören, eller den verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta sådana mindre justeringar av beslutet som kan vara nödvändiga för registrering av emissionen.

Punkt 15(c) Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet föreslår aktieägare att årsstämman beslutar om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, varigenom bolaget ska, direkt eller indirekt, tillåtas överlåta teckningsoptioner och/eller aktier till deltagarna i programmet i samband med att  personaloptionerna utnyttjas i enlighet med villkoren enligt punkt 15(a) ovan, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa bolagets åtaganden och kostnader med anledning av personaloptionsprogrammet.

Övrig information

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkterna 15(a)–(c) ovan fordras att besluten biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Bakgrund och motiv

Detta förslag har lagts fram i syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande genom ökat långsiktigt engagemang för bolagets verksamhet och utveckling, samt att höja motivationen och samhörighetskänslan med bolaget hos bolagets styrelseledamöter. Aktieägarna bedömer att personaloptionsprogrammet kan få en positiv inverkan på bolagets fortsatta utveckling till fördel för bolaget och samtliga aktieägare. Teckningsoptionerna föreslås emitteras till bolaget för att möjliggöra leverans av nya aktier till deltagare i programmet.

Beredning

Detta förslag har tagits fram av vissa av bolagets aktieägare i samråd med externa rådgivare.

Tidigare aktierelaterade incitamentsprogram i bolaget

I bolaget finns följande utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

 • Teckningsoptioner Serie 202001. Programmet omfattar 134 800 teckningsoptioner vilka ger rätt till teckning av sammanlagt 134 800 B-aktier i bolaget till ett lösenpris om 5,56 kronor per aktie under teckningsperioden som infaller under december 2024. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i programmet kommer programmet att medföra en utspädningseffekt om cirka 1,01% av aktierna och cirka 0,19% av rösterna i bolaget.
 • Teckningsoptioner Serie 202101. Programmet omfattar 134 800 teckningsoptioner vilka ger rätt till teckning av sammanlagt 134 800 B-aktier i bolaget till ett lösenpris om 25,26 kronor per aktie under teckningsperioden som infaller under juni 2025. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i programmet kommer programmet att medföra en utspädningseffekt om cirka 1,01% av aktierna och cirka 0,19% av rösterna i bolaget.
 • Teckningsoptioner Serie 202102. Programmet omfattar 202 200 teckningsoptioner vilka ger rätt till teckning av sammanlagt 202 200 B-aktier i bolaget till ett lösenpris om 25,26 kronor per aktie under teckningsperioden som infaller under juni 2025. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i programmet kommer programmet att medföra en utspädningseffekt om cirka 1,51% av aktierna och cirka 0,29% av rösterna i bolaget.
 • KPO Anställda Serie 2022. Programmet omfattar totalt 422 000 personaloptioner, varav 55 550 har tilldelats och 371 450 kvarstår att tilldela förutsatt att stämman beslutar om ändring i enlighet med beslutsförslag i punkt 13. Personaloptionerna ger rätt till teckning av sammanlagt 422 000 B-aktier i bolaget till ett lösenpris om 30,48 kronor per aktie under teckningsperioden som infaller under en period om fyra månader efter intjänandeperioden, som är 48 månader från respektive tilldelningsdag. Med antagande om att stämman beslutar om förlängning av programmet kommer programmet, vid fullt utnyttjande av samtliga personaloptioner i programmet, att medföra en utspädningseffekt om cirka 3,11% av aktierna och cirka 0,61% av rösterna i bolaget.
 • KPO Styrelse Serie 2022. Programmet omfattar 33 700 personaloptioner vilka ger rätt till teckning av sammanlagt 33 700 B-aktier i bolaget till ett lösenpris om 30,48 kronor per aktie under teckningsperioden som infaller under en period om fyra månader efter intjänandeperioden som är 48 månader från respektive tilldelningsdag. Vid fullt utnyttjande av samtliga personaloptioner i programmet kommer programmet att medföra en utspädningseffekt om cirka 0,26% av aktierna och cirka 0,05% av rösterna i bolaget.

Utspädningseffekten ovan är beräknad på basis av antalet aktier och röster som kan komma att emitteras vid utnyttjande av teckningsoptionerna, dividerat med antalet utestående aktier och röster i bolaget efter sådana emissioner (varvid antalet aktier efter emissionerna är baserat på det vid tidpunkten för beslutsförslaget registrerade antalet aktier och röster i bolaget).

Utspädning

Vid fullt utnyttjande av personaloptionerna och underliggande teckningsoptioner kan antalet B-aktier och röster i bolaget öka med 67 400, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 0,51% av aktierna och cirka 0,1% av rösterna i bolaget. Med antagande om fullt utnyttjande av bolagets marknadsnoterade teckningsoptioner TO1 skulle motsvarande utspädningseffekt vara cirka 0,45% av aktierna och cirka 0,09% av rösterna i bolaget.

Inkluderat personaloptionerna och de underliggande teckningsoptionerna enligt styrelsens förslag till beslut om förlängning av personaloptionsprogram respektive beslut om teckningsoptionsprogram för personal, kan antalet B-aktier och röster i bolaget öka med 506 410, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 3,71% av aktierna och cirka 0,73% av rösterna i bolaget. Med antagande om fullt utnyttjande av bolagets marknadsnoterade teckningsoptioner TO1 skulle motsvarande utspädningseffekt vara cirka 3,26% av aktierna och cirka 0,71% av rösterna i bolaget.

Samtliga utestående aktierelaterade incitamentsprogram i bolaget kan tillsammans medföra en ökning av antalet B-aktier och röster i bolaget med 1 062 460, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 7,47% av aktierna och cirka 1,51% av rösterna i bolaget. Med antagande om fullt utnyttjande av bolagets marknadsnoterade teckningsoptioner TO1 skulle motsvarande utspädningseffekt vara cirka 6,61% av aktierna och cirka 1,48% av rösterna i bolaget.

Utspädningseffekten ovan är beräknad på basis av antalet aktier och röster som kan komma att emitteras vid utnyttjande av personal- och teckningsoptioner, dividerat med antalet utestående aktier och röster i bolaget efter sådana emissioner (varvid antalet aktier efter emissionerna är baserat på det vid tidpunkten för beslutsförslaget registrerade antalet aktier och röster i bolaget).

Kostnader

Enligt bolagets bedömning kommer bolaget inte belastas med några kostnader för sociala avgifter i förhållande till personaloptionsprogrammet. Kostnaderna för programmet förväntas därmed vara begränsat till kostnader för externa rådgivare samt för implementation och löpande administration av programmet.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT
Bolagets valberedning, bestående av Per Oscarsson (som representerar Per-Olof Brandt), Markus Törmänen, Erik Larsson (som representerar LU Holding AB), vilka tillsammans representerar cirka 52,91 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, samt Fredrik Rosenqvist (styrelseordförande i bolaget), lämnar följande förslag till beslut såvitt avser punkterna 1 samt 811 enligt ovanstående förslag till dagordning.

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Fredrik Rosenqvist, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen istället anvisar, är ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
Valberedningen föreslår att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska uppgå till sex ledamöter utan suppleanter och bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Punkt 9 – Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn
Valberedningen föreslår för tiden intill nästa årsstämma att arvode till styrelsen utgår med 2 pbb till styrelseordföranden och 1 pbb till övriga styrelseledamöter utom Markus Törmänen, samt att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse och revisor
Valberedningen föreslår för tiden intill nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Fredrik Rosenqvist, Märta Lewander Xu, Markus Törmänen, Gustav Brismark och Paula Eninge samt nyval av Jonas Spannel som styrelseledamot. Ordinarie styrelseledamoten Magnus Hansson har avböjt omval.

Valberedningen föreslår omval av Fredrik Rosenqvist som styrelseordförande.

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av revisionsbolaget Deloitte AB.  Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Maria Ekelund fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor.

Information om ny styrelseledamot
Jonas Spannel har lång erfarenhet av sourcing och supply i växande teknologibolag. Jonas har fem års studier vid Officershögskolan och Militärhögskolan med inriktning på radar, radio och kontrollsystem, som han kompletterat med företagsekonomi vid Örebro Universitet. Jonas kommer att tillföra betydande erfarenhet i både kvalitet och operativa frågor, genom sina tidigare roller hos bl a SonyEricsson och Fingerprint Card. Idag är Jonas inköpschef på Oatly.

Punkt 11 – Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för valberedningens arbete och formerna för utseende av valberedning i enlighet med följande:

Valberedningens uppgift ska vara att inför nästa årsstämma lägga fram förslag avseende följande frågor:

 1. val av ordförande vid stämman;
 2. fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer;
 3. fastställande av arvode till styrelsen och revisorn;
 4. val av styrelse och revisor; samt
 5. beslut om principer för utseende av valberedning.

Valberedningen ska ha fyra ledamöter. De tre röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna (inkluderande såväl direktregistrerade som förvaltarregistrerade aktieägare) (”Största Ägarna”) i bolaget per den 30 september året före det år då årsstämma hålls, enligt ägaruppgifterna i den av Euroclear Sweden AB upprättade aktieboken eller som på annat sätt vid denna tidpunkt visar sig tillhöra de Största Ägarna, äger utse en ledamot var. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska senast den 15 oktober före det år årsstämma hålls ta kontakt med de Största Ägarna i bolaget och erbjuda dessa att utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av dessa avstår sin rätt att utse ledamot ska nästa aktieägare/ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen, och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter.

Verkställande direktören ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande ska sammankalla till valberedningens första sammanträde. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller ägargruppen. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Om det blir känt att någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen till följd av förändringar i ägarens aktieinnehav eller till följd av förändringar i andra ägares aktieinnehav, vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman, inte längre tillhör de Största Ägarna, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den största registrerade aktieägaren som inte redan har utsett ledamot i valberedningen.

Om de registrerade ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer.

Information om namnen på valberedningens ledamöter ska lämnas på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Om ledamot har utsetts av en viss ägare ska även namnet på ägaren anges. Om en ledamot lämnar valberedningen ska uppgift om detta lämnas, och utses ny ledamot ska motsvarande information om den ledamoten lämnas.

ÖVRIG INFORMATION

Majoritetskrav
För giltiga beslut enligt punkt 12 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt punkterna 13, 14 respektive 15 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägare har vid stämman rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Årsredovisning och övriga handlingar
Fullständiga förslag till beslut samt årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 och övrig dokumentation inför årsstämman hålls tillgängliga för aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagens krav på bolagets kontor samt på bolagets hemsida, www.beammwave.com. Handlingar skickas till de aktieägare som begär det hos bolaget och som samtidigt uppger sin adress. Samtliga handlingar kommer även att framläggas på årsstämman.

Uppgift om antalet aktier och röster i bolaget
Bolaget har för närvarande 13 161 630 utestående aktier, vara 6 214 900 A-aktier och 6 946 730 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 69 095 730. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter
En generell beskrivning av hur dina personuppgifter hanteras inför årsstämman finns på Euroclear Sweden AB:s webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

***

Lund i april 2023
Styrelsen för BeammWave AB

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, VD
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

BeammWave AB
www.beammwave.com

BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) och teckningsoption (BEAMMW TO1 B) är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är Redeye AB, mail certifiedadviser@redeye.se och telefon 08-121 576 90.


BeammWave AB meddelar idag att bolaget har ingått avtal med Redeye AB avseende tjänsten som Certified Adviser.

Redeye AB tillträder som Certified Adviser den 1 april 2023.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, VD
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

BeammWave AB
www.beammwave.com
BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) och teckningsoption (BEAMMW TO1 B) är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission.