NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO, THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURE.

The board of directors of BeammWave AB (publ) ("BeammWave" or the “Company") has prepared an EU Growth Prospectus (the "Prospectus") relating to the rights issue of shares and warrants (“units”) with preferential rights for the Company's existing shareholders of initially approximately SEK 39.5 million (the “Rights Issue"), which was resolved by the board of directors on 25 March 2024, and approved by the extraordinary general meeting held on 25 April 2024. The Prospectus has today been approved and registered by the Swedish Financial Supervisory Authority.

Summary of the Rights Issue

 • Each existing share in the Company as of the record date on 2 May 2024, entitles the holder to one (1) unit right. Each one (1) unit right entitles the holder to subscribe for one (1) unit. Each unit consists of one (1) B-share and one (1) warrant of series TO 2024B.
 • The subscription price in the Rights Issue is set at SEK 3.00 per unit, equivalent to SEK 3.00 per new share. The warrants are issued free of charge.
 • The subscription period runs from 6 May 2024, up to and including 20 May 2024.
 • Prior of the Rights Issue, the Company has received subscription commitments, declarations of intent, and entered into guarantee commitments totalling approximately SEK 26.7 million, equivalent to 67.5 percent of the Rights Issue.
 • The proceeds from the Rights Issue will be used to, among other, accelerate product development in collaboration with potential partners, prepare for market launch, and bolster its sales force by adding local representatives in additional markets.

Prospectus

The Prospectus has been prepared in connection with the forthcoming Rights Issue and has today, on 2 May 2024, been approved and registered by the Swedish Financial Supervisory Authority. The Prospectus, containing complete terms and conditions, is available on the Company's, Aktieinvest FK AB’s and Redeye AB's respective websites (BeammWave, www.aktieinvest.se, www.redeye.se). The Prospectus will also be available on the Swedish Financial Supervisory Authority's website (www.fi.se). Subscription forms will be available on the Company's, Aktieinvest FK AB’s, and Redeye AB's respective websites.

Timetable for the Rights Issue

6 – 15 May 2024 Trading in unit rights
6 – 20 May 2024 Subscription period
6 May 2024 – Until the Rights Issue is registered with the Swedish Companies Registration Office Trading in paid subscribed units (Sw. “BTU”)
Around 22 May 2024 Estimated publication of the outcome in the Rights Issue

Advisors

Redeye AB acts as financial advisor, and Advokatfirman Delphi i Malmö AB acts as legal advisor to BeammWave in connection with the Rights Issue. Aktieinvest FK AB acts as issuing agency in connection with the Rights Issue.

This announcement does not constitute and is not a part of an offer to sell securities. Copies of this announcement are not made and may not be distributed, published or sent to the United States, Australia, Hong-Kong, Japan, Canada, Switzerland, Singapore, South Africa or New Zealand or any other jurisdiction where distribution of this press release would be unlawful or require registration or other measures. This announcement is for information purposes only and does not constitute a prospectus or any other offer to sell or a solicitation to offer to acquire any securities in the United States or any other jurisdiction. Securities that may be issued in connection with the transactions referred to in this announcement will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and consequently will not be offered or sold within the United States.

This announcement does not constitute a prospectus for the purposes of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and the Council (the “Prospectus Regulation”). This press release does not contain and does not constitute an invitation or an offer to acquire, sell, subscribe or otherwise trade in shares, warrants, unit rights or other securities of BeammWave in the United States or elsewhere. The invitation to affected persons to subscribe for units in BeammWave will only take place through the Prospectus. The Prospectus contains, among other things, risk factors, certain financial information and information about the Company's management and Board of Directors. This press release has not been approved by any regulatory authority and does not constitute a prospectus. Investors should not subscribe or acquire securities referred to in this press release except on the basis of the information contained in the Prospectus.

Topics discussed in this announcement may constitute forward looking statements. Forward looking statements are statements that are not historical facts that can be identified by the use of words such as, “believe”, “expect”, “anticipate”, “intend”, “estimate”, “will”, “may”, “continue”, “should” and similar expressions. Forward looking statements in this press release are based on various assumptions, many of which in turn are based on further assumptions. Although BeammWave believes these assumptions were reasonable when made, these assumptions are inherently associated with known and unknown material risks, uncertainties, unforeseen events and other important factors that are difficult or impossible to predict and that are beyond its control. Such risks, uncertainties, unforeseen events and other important factors could cause actual events to differ materiality from the expectations expressed or implied in this announcement by such forward looking statements. Information, opinions and forward looking statements contained in this announcement speak only as at its date, and may be changed without notice.


EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i BeammWave AB (publ) (”BeammWave” eller ”Bolaget”) har med anledning av den förestående nyemission av aktier och teckningsoptioner (”units”) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om initialt cirka 39,5 MSEK (”Företrädesemissionen”), som beslutades av styrelsen den 25 mars 2024 och godkännandes av den extra bolagsstämman den 25 april 2024, upprättat ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet"). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

 • Varje befintlig aktie i Bolaget per avstämningsdagen den 2 maj 2024 berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) B-aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 2024B.
 • Teckningskursen i Företrädesemissionen är fastställd till 3,00 SEK per unit, vilket motsvarar 3,00 SEK per ny aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.
 • Teckningsperioden löper från och med den 6 maj 2024 till och med 20 maj 2024.
 • Inför Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser och ingått avtal om emissionsgarantier uppgående till totalt cirka 26,7 MSEK, vilket motsvarar 67,5 procent av Företrädesemissionen.
 • Likviden från Företrädesemissionen kommer att användas för att bland annat accelerera produktutvecklingsarbetet i samarbete med potentiella partners, förbereda för marknadslansering och stärka försäljningsstyrkan genom att tillföra lokala representanter på ytterligare marknader.

Prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen och har idag, den 2 maj 2024, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets, Aktieinvest FK AB:s och Redeye AB:s respektive hemsidor (BeammWave, www.aktieinvest.se, www.redeye.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets, Aktieinvest FK AB:s, samt Redeye AB:s respektive hemsidor.

Tidplan för Företrädesemissionen

6–15 maj 2024 Handel i uniträtter
6–20 maj 2024 Teckningsperiod
6 maj 2024 – Fram till dess Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket Handel i BTU
Omkring den 22 maj 2024 Beräknad dag för offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi i Malmö AB är legal rådgivare till BeammWave i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Detta meddelande utgör inte och är inte del av ett erbjudande om försäljning av värdepapper. Kopior av detta meddelande görs ej och får inte distribueras, publiceras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller inom annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olagligt eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder. Detta meddelande är för informationssyften endast och utgör inget prospekt eller annat erbjudande om försäljning eller inbjudan till ett erbjudande om köp av något värdepapper inom USA eller annan jurisdiktion. Värdepapper som kan komma att utges i samband med transaktionerna som det hänvisas till i detta meddelande kommer inte att registreras enligt ”U.S. Securities Act of 1933”, i dess ändrade lydelse ("Securities Act"), och kommer följaktligen inte att erbjudas eller säljas inom USA.

Detta meddelande utgör inte ett prospekt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, uniträtter eller andra värdepapper i BeammWave i USA eller någon annanstans. Inbjudan till berörda personer att teckna units i BeammWave kommer endast att ske genom det prospekt som har offentliggjorts. Prospektet innehåller bland annat riskfaktorer, viss finansiell information samt information om Bolagets ledning och styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och utgör inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i Prospektet.

Ämnen som diskuteras i detta meddelande kan utgöra framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras genom användande av ord som “tror”, “förväntas”, “förutser”, “ämnar”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “fortsatt”, “bör” och liknande uttryck. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att BeammWave tror att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden till sin natur föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutspå och som är bortom dess kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan komma att göra att faktiska händelser på ett betydande sätt skiljer sig från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta meddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Information, åsikter och framåtblickande uttalanden som framgår i detta meddelande avser endast dagen för dess avgivande, och kan komma att ändras utan notis om detta.


NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO, THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURE.

The Board of Directors of BeammWave AB (publ) ("BeammWave" or the “Company") has today resolved on a new issue of units with preferential rights for the Company's existing shareholders of initially approximately SEK 39.5 million before transaction costs (the “Rights Issue"). The Rights Issue is subject to approval by an Extraordinary General Meeting, scheduled to be held on 25 April 2024. Notice of the Extraordinary General Meeting will be published separately. The Company has received subscription commitments and declarations of intent from a selection of the Company's larger existing shareholders, including Concejo AB who continues to support BeammWave by, in addition to subscribing for their pro-rata share of the Rights Issue, participates through a top guarantee of approximately 7.5 percent of the Rights Issue. In total, the Rights Issue is covered by subscription commitments and declarations of intent amounting to approximately SEK 8.0 million, corresponding to approximately 20.2 percent of the Rights Issue. Furthermore, the Company has entered into agreements on guarantee commitments of approximately SEK 18.7 million which, together with the subscription commitments, secures the Rights Issue up to approximately 67.5 percent. Company intends to use the proceeds from the Rights Issue to, among other, accelerate product development in collaboration with potential partners, prepare for market launch, and bolster its sales force by adding local representatives in additional markets.

Summary of the Rights Issue

 • Each existing share in the Company as of the record date on 2 May 2024, entitles the holder to one (1) unit right. Each one (1) unit right entitles the holder to subscribe for one (1) unit. Each unit consists of one (1) B-share and one (1) warrant of series TO 2024B.
 • The subscription price in the Rights Issue is set at SEK 3.00 per unit, equivalent to SEK 3.00 per new share. The warrants are issued free of charge.
 • The subscription period runs from 6 May 2024, up to and including 20 May 2024.
 • The last day of trading in the shares with the right to receive unit rights in the Rights Issue is 26 April 2024.
 • Prior of the Rights Issue, the Company has received subscription commitments, declarations of intent, and entered into guarantee commitments totalling approximately SEK 26.7 million, equivalent to 67.5 percent of the Rights Issue.
 • The Company intends to publish a prospectus regarding the Rights Issue around 2 May 2024.
 • The proceeds from the Rights Issue will be used to, among other, accelerate product development in collaboration with potential partners, prepare for market launch, and bolster its sales force by adding local representatives in additional markets.
 • The resolution on the Rights Issue is conditioned that the limits for the share capital and number of shares in the articles of association being changed in accordance with the board of director's proposal to the Extraordinary General Meeting. Notice of the Extraordinary General Meeting will be published through a separate press release.

Terms of Warrants of series TO 2024B

 • The Rights Issue includes a maximum of 13,161,630 warrants of series TO 2024B.
 • Each warrant of series TO 2024B entitles the holder to subscribe for one (1) new B-share in the Company during the period 2 – 16 December 2024, at a subscription price equal to 70 percent of the volume-weighted average share price of the Company's share during a period of ten (10) trading days immediately preceding the first day of the exercise period, i.e. during 18 – 29 November 2024, but not less than SEK 3.0 and not more than SEK 6.0 per share.
 • The warrants of series TO 2024B are intended to be listed for trading following the final registration of the Rights Issue with the Swedish Companies Registration Office.

Reasons for the Rights Issue

BeammWave is now entering a new phase, which means that the Company will increasingly engage with customers in conceptual as well as paid product-preparatory projects. In addition, further development and subsequent commercialization of products will continue. To prepare for the intended market launch, the Company is conducting the Rights Issue to finance accelerated product development efforts, in collaboration with potential partners. The Company also intends to strengthen its sales force by adding local representatives in one or more additional markets.

In the event that the Rights Issue is fully subscribed, the gross proceeds from the Rights Issue will amount to approximately SEK 39.5 million (excluding any proceeds from the exercise of warrants of series TO 2024B, before deduction of issuance costs. The net proceeds, as well as any proceeds from the exercise of the warrants are planned to be distributed proportionally as follows and, in the event that not all measures can be implemented, according to the following priority order:

Increased sales efforts 20%
New product development 65%
Customer-specific product development 10%
Patent 5%

Subscription commitments, declarations of intent, and guarantee commitments

The Company has received subscription commitments and declarations of intent from a number of the Company's existing shareholders, including Concejo AB, as well as members of the Company's Board of Directors and management team, amounting to approximately SEK 8.0 million, equivalent to approximately 20.2 percent of the Rights Issue. Furthermore, the Company has entered into guarantee commitments with a number of existing shareholders and new investors, consisting of a so-called top guarantee of approximately SEK 3.0 million, equivalent to approximately 7.5 percent of the Rights Issue, and a so-called bottom guarantee of approximately SEK 15.7 million, equivalent to approximately 38.5 percent of the Rights Issue. The bottom guarantee secures, provided that subscriptions are made at least corresponding to the subscription commitments and declarations of intent, that approximately 60.0 percent of the Rights Issue is subscribed and paid for. The top guarantee secures, provided that subscriptions are made at least corresponding to the subscription commitments, declarations of intent, and the bottom guarantee commitments, that 67.5 percent of the Rights Issue is subscribed and paid for.

Both the top- and bottom guarantee commitments entitle to compensation of 12 percent of the guaranteed amount in cash. Instead of cash compensation, the guarantors may choose to receive guarantee compensation in the form of newly issued shares in the Company. If the guarantors choose to receive guarantee compensation in the form of newly issued shares, the guarantee compensation will amount to 16 percent of the guaranteed amount. The subscription price for any shares issued to the guarantors shall correspond to the volume-weighted average share price (VWAP) of the Company's shares on Nasdaq First North Growth Market during the subscription period of the Rights Issue (6 – 20 May 2024), however not lower than the subscription price in the Rights Issue.

Extraordinary General Meeting

The Board of Directors has today resolved to convene an Extraordinary General Meeting on 25 April 2024. A notice will be published by BeammWave shortly through a separate press release.

Prospectus

Full terms and conditions for the Rights Issue as well as other information about the Company and further information about subscription commitments and guarantee commitments, will be included in the EU Growth Prospectus that the Company is expected to publish around 2 May 2024 (the “Prospectus").

Preliminary Timetable for the Rights Issue

25 April 2024 Extraordinary General Meeting
26 April 2024 Last day of trading in the share including the right to receive unit rights
29 April 2024 First day of trading in the share excluding the right to receive unit rights
2 May 2024 Estimated date for the publication of the Prospectus
2 May 2024 Record date for the Rights Issue
6 – 15 May 2024 Trading in unit rights
6 – 20 May 2024 Subscription period
6 May 2024 – Until the Rights Issue is registered with the Swedish Companies Registration Office Trading in paid subscribed units (Sw. “BTU”)
Around 22 May 2024 Estimated publication of the outcome in the Rights Issue

Shares and Dilution

Assuming full subscription in the Rights Issue, the share capital will increase by SEK 1,300,837.870 from SEK 1,300,837.870 to SEK 2,601,675.740 through the issuance of 13,161,630 shares, resulting in the total number of shares increasing from 13,161,630 to 26,323,260, representing a dilution effect of approximately 50.0 percent of the share capital and number of shares. If all warrants are fully exercised, the share capital will increase by an additional maximum of SEK 1,300,837.870 and the number of shares will increase by an additional maximum of 13,161,630 shares, equivalent to a dilution effect of approximately 33.3 percent in relation to the share capital and number of shares, assuming full subscription in the Rights Issue.

The total dilution effect if the Rights Issue is fully subscribed and all warrants of series TO 2024B are exercised amounts to a maximum of approximately 66.7 percent. Shareholders who do not participate in the Rights Issue have the opportunity to financially compensate themselves for this dilution by selling their unit rights.

If all guarantors would choose to receive guarantee compensation in the form of newly issued shares, there would be an additional dilution effect of approximately 1.6 percent in relation to the share capital and the number of shares given a fully subscribed Rights Issue (based on the lowest subscription price that may be set to the shares in the issue to the guarantors).

Advisors

Redeye AB acts as financial advisor, and Advokatfirman Delphi i Malmö AB acts as legal advisor to BeammWave in connection with the Rights Issue. Aktieinvest FK AB acts as issuing agency in connection with the Rights Issue.

For further information, please contact:
Stefan Svedberg, CEO +46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

About us
BeammWave AB are experts in communication solutions for frequencies over 24GHz. The company is building a solution intended for 5G and 6G, in the form of a radio chip with antenna and associated algorithms. The company’s approach with digital beamforming is unique and patented, with the aim of delivering a solution with higher performance at a lower cost. The company’s share serie B (BEAMMW B) is listed on the Nasdaq First North Growth Market in Stockholm.

Redeye AB is the Certified Adviser of the Company.

This announcement does not constitute and is not a part of an offer to sell securities. Copies of this announcement are not made and may not be distributed, published or sent to the United States, Australia, Hong-Kong, Japan, Canada, Switzerland, Singapore, South Africa or New Zealand or any other jurisdiction where distribution of this press release would be unlawful or require registration or other measures. This announcement is for information purposes only and does not constitute a prospectus or any other offer to sell or a solicitation to offer to acquire any securities in the United States or any other jurisdiction. Securities that may be issued in connection with the transactions referred to in this announcement will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and consequently will not be offered or sold within the United States.

This announcement does not constitute a prospectus for the purposes of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and the Council (the “Prospectus Regulation”). This press release does not contain and does not constitute an invitation or an offer to acquire, sell, subscribe or otherwise trade in shares, warrants, unit rights or other securities of BeammWave in the United States or elsewhere. The invitation to affected persons to subscribe for units in BeammWave will only take place through the prospectus that BeammWave intends to publish on the Company's website, after approval and registration by the Swedish Financial Supervisory Authority. The prospectus will, among other things, contain risk factors, certain financial information and information about the Company's management and Board of Directors. This press release has not been approved by any regulatory authority and does not constitute a prospectus. Investors should not subscribe or acquire securities referred to in this press release except on the basis of the information that will be contained in the prospectus that will be published.

Topics discussed in this announcement may constitute forward looking statements. Forward looking statements are statements that are not historical facts that can be identified by the use of words such as, “believe”, “expect”, “anticipate”, “intend”, “estimate”, “will”, “may”, “continue”, “should” and similar expressions. Forward looking statements in this press release are based on various assumptions, many of which in turn are based on further assumptions. Although BeammWave believes these assumptions were reasonable when made, these assumptions are inherently associated with known and unknown material risks, uncertainties, unforeseen events and other important factors that are difficult or impossible to predict and that are beyond its control. Such risks, uncertainties, unforeseen events and other important factors could cause actual events to differ materiality from the expectations expressed or implied in this announcement by such forward looking statements. Information, opinions and forward looking statements contained in this announcement speak only as at its date, and may be changed without notice.


EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT.

Styrelsen i BeammWave AB (publ) (”BeammWave” eller ”Bolaget”) har idag, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 25 april 2024, beslutat om att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner (”units”) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om initialt cirka 39,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från ett urval av Bolagets större befintliga aktieägare, däribland Concejo AB som fortsätter att stödja BeammWave genom att utöver att teckna sin pro-rata andel av Företrädesemissionen, dessutom ingå ett ett toppgarantiåtagande om cirka 7,5 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar uppgående till cirka 8,0 MSEK, motsvarande cirka 20,2 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 18,7 MSEK vilket, tillsammans med teckningsförbindelserna, säkerställer Företrädesemissionen till cirka 67,5 procent. Bolaget avser att använda likviden från Företrädesemissionen för att bland annat accelerera produktutvecklingsarbetet i samarbete med potentiella partners, förbereda för marknadslansering och stärka försäljningsstyrkan genom att tillföra lokala representanter på ytterligare marknader.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

 • Varje befintlig aktie i Bolaget per avstämningsdagen den 2 maj 2024 berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) B-aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 2024B.
 • Teckningskursen i Företrädesemissionen är fastställd till 3,00 SEK per unit, vilket motsvarar 3,00 SEK per ny aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.
 • Teckningsperioden löper från och med den 6 maj 2024 till och med 20 maj 2024.
 • Sista handelsdag i aktien med rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 26 april 2024.
 • Inför Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser och ingått avtal om emissionsgarantier uppgående till totalt cirka 26,7 MSEK, vilket motsvarar 67,5 procent av Företrädesemissionen.
 • Bolaget avser offentliggöra prospekt avseende Företrädesemissionen omkring den 2 maj 2024.
 • Likviden från Företrädesemissionen kommer att användas för att bland annat accelerera produktutvecklingsarbetet i samarbete med potentiella partners, förbereda för marknadslansering och stärka försäljningsstyrkan genom att tillföra lokala representanter på ytterligare marknader.
 • Beslutet om Företrädesemissionen är villkorat att gränserna för aktiekapitalet och antal aktier i bolagsordningen ändras i enlighet med styrelsens förslag till extra bolagsstämma. Meddelande om extra bolagsstämma kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2024B

 • Företrädesemissionen omfattar högst 13 161 630 teckningsoptioner av serie TO 2024B.
 • Varje teckningsoption av serie TO 2024B berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 2 – 13 december 2024 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under en period om tio (10) handelsdagar omedelbart föregående första dagen i lösenperioden, dvs. under 18 – 29 november 2024, dock lägst 3,0 SEK och högst 6,0 SEK per aktie.
 • Teckningsoptionerna av serie TO 2024B avses att tas upp till handel efter slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Motiv för Företrädesemissionen

BeammWave står inför en ny fas som innebär att Bolaget i allt högre grad kommer att engagera sig med kunder i konceptuella såväl som produktförberedande betalda projekt. Dessutom kommer vidareutveckling med påföljande kommersialisering av produkterna att fortsätta. Styrelsen för bedömningen att befintligt rörelsekapital före genomförandet av Erbjudandet inter är tillräckligt för att bedriva verksamheten i önskad omfattning i mer än 12 månader.

För att förbereda inför den tänkta marknadslanseringen, genomför Bolaget Erbjudandet i syfte att finansiera en ökad hastighet i produktutvecklingsarbetet, i samarbete med eventuella partners. Bolaget avser även att stärka sin försäljningsstyrka genom att tillföra lokala representanter på ytterligare någon eller några marknader.

För det fall Företrädesemissionen fulltecknas kommer kapitaltillskottet att uppgå till cirka 39,5 MSEK (exklusive eventuell emissionslikvid från nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2024B, före avdrag av emissionskostnader. Nettolikviden, samt eventuell likvid från nyttjandet av teckningsoptionerna, planeras att fördelas procentuellt enligt nedan och, för det fall inte samtliga åtgärder kan genomföras, enligt nedanstående prioritetsordning:

Ökade försäljningsinsatser 20%
Ny produktutveckling 65%
Kundspecifik produktutveckling 10%
Patent 5%

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från ett antal av Bolagets befintliga aktieägare, däribland Concejo AB, samt medlemmar av Bolagets styrelse och ledningsgrupp, uppgående till cirka 8,0 MSEK, motsvarande cirka 20,2 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal med ett antal befintliga aktieägare och nya investerare om emissionsgarantier, som består dels av en så kallad top-downgaranti om cirka 3,0 MSEK, motsvarande cirka 7,5 procent av Företrädesemissionen, dels en så kallad bottengaranti om cirka 15,7 MSEK, motsvarande cirka 39,8 procent av Företrädesemissionen. Genom bottengarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsförbindelserna, att cirka 60,0 procent av Företrädesemissionen tecknas och betalas. Genom toppgarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsförbindelserna och bottengarantin, att 67,5 procent av Företrädesemissionen tecknas och betalas.

För både topp- och bottengarantiåtagandena utgår ersättning om 12 procent av garanterat belopp i kontant ersättning. I stället för kontant ersättning kan garanterna välja att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Om garanterna väljer att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier uppgår garantiersättningen i stället till 16 procent av garanterat belopp. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras till garanterna ska motsvara den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen (6 – 20 maj 2024), dock aldrig lägre än teckningskursen i Företrädesemissionen.

Extra bolagsstämma

Styrelsen har idag fattat beslut om att kalla till en extra bolagsstämma den 25 april 2024. En formell kallelse kommer att offentliggöras av BeammWave inom kort genom ett separat pressmeddelande.

Prospekt

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget och ytterligare information om teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som Bolaget beräknas offentliggöra omkring den 2 maj 2024 (”Prospektet”).

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

25 april 2024 Extra bolagsstämma
26 april 2024 Sista dag för handel i aktien inkl. rätt att erhålla uniträtter
29 april 2024 Första dag för handel i aktien exkl. rätt att erhålla uniträtter
2 maj 2024 Beräknad dag för offentliggörande av Prospektet
2 maj 2024 Avstämningsdag i Företrädesemissionen
6–15 maj 2024 Handel i uniträtter
6–20 maj 2024 Teckningsperiod
6 maj 2024 – Fram till dess Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket Handel i BTU
Omkring den 22 maj 2024 Beräknad dag för offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen

Aktier och utspädning

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med 1 300 837,870 SEK, från 1 300 837,870 SEK till 2 601 675,740 SEK genom nyemission av 13 161 630 aktier, vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 13 161 630 till 26 323 260, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 50,0 procent av aktiekapitalet och antalet aktier. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 1 300 837,870 SEK och antalet aktier att öka med ytterligare högst 13 161 630 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 33,3 procent i förhållande till aktiekapitalet och antalet aktier givet fulltecknad Företrädesemission.

Den totala utspädningseffekten vid fullteckning i Företrädesemissionen samt fullt nyttjade av teckningsoptioner av serie TO 2024B uppgår till högst cirka 66,7 procent. Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina uniträtter.

Om samtliga garanter skulle välja att erhålla sin garantiersättning i form av nyemitterade aktier så tillkommer en utspädningseffekt om ytterligare cirka 1,6 procent i förhållande till aktiekapitalet och antalet aktier givet fulltecknad Företrädesemission (baserat på den lägsta teckningskursen som kan komma att åsättas aktierna i emissionen till garanterna).

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi i Malmö AB är legal rådgivare till BeammWave i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, VD
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

Om oss
BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G och 6G, i form av ett radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach med digital beamforming är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie (BEAMMW B) är listad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

Detta meddelande utgör inte och är inte del av ett erbjudande om försäljning av värdepapper. Kopior av detta meddelande görs ej och får inte distribueras, publiceras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller inom annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olagligt eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder. Detta meddelande är för informationssyften endast och utgör inget prospekt eller annat erbjudande om försäljning eller inbjudan till ett erbjudande om köp av något värdepapper inom USA eller annan jurisdiktion. Värdepapper som kan komma att utges i samband med transaktionerna som det hänvisas till i detta meddelande kommer inte att registreras enligt ”U.S. Securities Act of 1933”, i dess ändrade lydelse ("Securities Act"), och kommer följaktligen inte att erbjudas eller säljas inom USA.

Detta meddelande utgör inte ett prospekt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, uniträtter eller andra värdepapper i BeammWave i USA eller någon annanstans. Inbjudan till berörda personer att teckna units i BeammWave kommer endast att ske genom det prospekt som BeammWave avser att offentliggöra på bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, viss finansiell information samt information om Bolagets ledning och styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och utgör inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras.

Ämnen som diskuteras i detta meddelande kan utgöra framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras genom användande av ord som “tror”, “förväntas”, “förutser”, “ämnar”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “fortsatt”, “bör” och liknande uttryck. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att BeammWave tror att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden till sin natur föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutspå och som är bortom dess kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan komma att göra att faktiska händelser på ett betydande sätt skiljer sig från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta meddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Information, åsikter och framåtblickande uttalanden som framgår i detta meddelande avser endast dagen för dess avgivande, och kan komma att ändras utan notis om detta.


BeammWave AB meddelar idag att Bolaget avslutar avtalet med Pareto Securites AB avseende uppdraget som likviditetsgarant. Sista dagen för likviditetsstödjande handel av Pareto Securites är den 16 oktober 2023.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, VD
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

BeammWave AB
www.beammwave.com
BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) och teckningsoption (BEAMMW TO1 B) är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är Redeye, mail certifiedadviser@redeye.se och telefon 08 – 121 576 90.


BeammWave AB har ingått avtal med Pareto Securites AB avseende tjänsten Likviditetsgaranti. Avtalet börjar att gälla den 1 september 2023.

Åtagandet om likviditetsgaranti tillhandahålls i enlighet med Nasdaq Stockholm AB:s regler för likviditetsgaranti och innebär att likviditetsgaranten kvoterar köp- respektive säljvolym i syfte att skapa en mer rättvisande bild av aktiepriset, vilket i sin tur ger en mer tillförlitlig värdering av bolaget och främjar aktiens likviditet.

För mer information vänligen kontakta:
Stefan Svedberg, VD
+46 (0) 10 641 45 85
info@beammwave.com

BeammWave AB
www.beammwave.com

BeammWave AB verkar inom miniatyriserade kommunikationslösningar för frekvenser över 24 GHz. Bolaget bygger en chipbaserad lösning avsedd för nästa generations 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera digital kommunikation med högre prestanda till lägre kostnad. Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) och teckningsoption (BEAMMW TO1 B) är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är Redeye, mail certifiedadviser@redeye.se och telefon 08 – 121 576 90.