NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO, THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURE.

The board of directors of BeammWave AB (publ) ("BeammWave" or the “Company") has prepared an EU Growth Prospectus (the "Prospectus") relating to the rights issue of shares and warrants (“units”) with preferential rights for the Company's existing shareholders of initially approximately SEK 39.5 million (the “Rights Issue"), which was resolved by the board of directors on 25 March 2024, and approved by the extraordinary general meeting held on 25 April 2024. The Prospectus has today been approved and registered by the Swedish Financial Supervisory Authority.

Summary of the Rights Issue

  • Each existing share in the Company as of the record date on 2 May 2024, entitles the holder to one (1) unit right. Each one (1) unit right entitles the holder to subscribe for one (1) unit. Each unit consists of one (1) B-share and one (1) warrant of series TO 2024B.
  • The subscription price in the Rights Issue is set at SEK 3.00 per unit, equivalent to SEK 3.00 per new share. The warrants are issued free of charge.
  • The subscription period runs from 6 May 2024, up to and including 20 May 2024.
  • Prior of the Rights Issue, the Company has received subscription commitments, declarations of intent, and entered into guarantee commitments totalling approximately SEK 26.7 million, equivalent to 67.5 percent of the Rights Issue.
  • The proceeds from the Rights Issue will be used to, among other, accelerate product development in collaboration with potential partners, prepare for market launch, and bolster its sales force by adding local representatives in additional markets.

Prospectus

The Prospectus has been prepared in connection with the forthcoming Rights Issue and has today, on 2 May 2024, been approved and registered by the Swedish Financial Supervisory Authority. The Prospectus, containing complete terms and conditions, is available on the Company's, Aktieinvest FK AB’s and Redeye AB's respective websites (BeammWave, www.aktieinvest.se, www.redeye.se). The Prospectus will also be available on the Swedish Financial Supervisory Authority's website (www.fi.se). Subscription forms will be available on the Company's, Aktieinvest FK AB’s, and Redeye AB's respective websites.

Timetable for the Rights Issue

6 – 15 May 2024 Trading in unit rights
6 – 20 May 2024 Subscription period
6 May 2024 – Until the Rights Issue is registered with the Swedish Companies Registration Office Trading in paid subscribed units (Sw. “BTU”)
Around 22 May 2024 Estimated publication of the outcome in the Rights Issue

Advisors

Redeye AB acts as financial advisor, and Advokatfirman Delphi i Malmö AB acts as legal advisor to BeammWave in connection with the Rights Issue. Aktieinvest FK AB acts as issuing agency in connection with the Rights Issue.

This announcement does not constitute and is not a part of an offer to sell securities. Copies of this announcement are not made and may not be distributed, published or sent to the United States, Australia, Hong-Kong, Japan, Canada, Switzerland, Singapore, South Africa or New Zealand or any other jurisdiction where distribution of this press release would be unlawful or require registration or other measures. This announcement is for information purposes only and does not constitute a prospectus or any other offer to sell or a solicitation to offer to acquire any securities in the United States or any other jurisdiction. Securities that may be issued in connection with the transactions referred to in this announcement will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and consequently will not be offered or sold within the United States.

This announcement does not constitute a prospectus for the purposes of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and the Council (the “Prospectus Regulation”). This press release does not contain and does not constitute an invitation or an offer to acquire, sell, subscribe or otherwise trade in shares, warrants, unit rights or other securities of BeammWave in the United States or elsewhere. The invitation to affected persons to subscribe for units in BeammWave will only take place through the Prospectus. The Prospectus contains, among other things, risk factors, certain financial information and information about the Company's management and Board of Directors. This press release has not been approved by any regulatory authority and does not constitute a prospectus. Investors should not subscribe or acquire securities referred to in this press release except on the basis of the information contained in the Prospectus.

Topics discussed in this announcement may constitute forward looking statements. Forward looking statements are statements that are not historical facts that can be identified by the use of words such as, “believe”, “expect”, “anticipate”, “intend”, “estimate”, “will”, “may”, “continue”, “should” and similar expressions. Forward looking statements in this press release are based on various assumptions, many of which in turn are based on further assumptions. Although BeammWave believes these assumptions were reasonable when made, these assumptions are inherently associated with known and unknown material risks, uncertainties, unforeseen events and other important factors that are difficult or impossible to predict and that are beyond its control. Such risks, uncertainties, unforeseen events and other important factors could cause actual events to differ materiality from the expectations expressed or implied in this announcement by such forward looking statements. Information, opinions and forward looking statements contained in this announcement speak only as at its date, and may be changed without notice.


EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i BeammWave AB (publ) (”BeammWave” eller ”Bolaget”) har med anledning av den förestående nyemission av aktier och teckningsoptioner (”units”) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om initialt cirka 39,5 MSEK (”Företrädesemissionen”), som beslutades av styrelsen den 25 mars 2024 och godkännandes av den extra bolagsstämman den 25 april 2024, upprättat ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet"). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

  • Varje befintlig aktie i Bolaget per avstämningsdagen den 2 maj 2024 berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) B-aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 2024B.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen är fastställd till 3,00 SEK per unit, vilket motsvarar 3,00 SEK per ny aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.
  • Teckningsperioden löper från och med den 6 maj 2024 till och med 20 maj 2024.
  • Inför Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser och ingått avtal om emissionsgarantier uppgående till totalt cirka 26,7 MSEK, vilket motsvarar 67,5 procent av Företrädesemissionen.
  • Likviden från Företrädesemissionen kommer att användas för att bland annat accelerera produktutvecklingsarbetet i samarbete med potentiella partners, förbereda för marknadslansering och stärka försäljningsstyrkan genom att tillföra lokala representanter på ytterligare marknader.

Prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen och har idag, den 2 maj 2024, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets, Aktieinvest FK AB:s och Redeye AB:s respektive hemsidor (BeammWave, www.aktieinvest.se, www.redeye.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets, Aktieinvest FK AB:s, samt Redeye AB:s respektive hemsidor.

Tidplan för Företrädesemissionen

6–15 maj 2024 Handel i uniträtter
6–20 maj 2024 Teckningsperiod
6 maj 2024 – Fram till dess Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket Handel i BTU
Omkring den 22 maj 2024 Beräknad dag för offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi i Malmö AB är legal rådgivare till BeammWave i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Detta meddelande utgör inte och är inte del av ett erbjudande om försäljning av värdepapper. Kopior av detta meddelande görs ej och får inte distribueras, publiceras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller inom annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olagligt eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder. Detta meddelande är för informationssyften endast och utgör inget prospekt eller annat erbjudande om försäljning eller inbjudan till ett erbjudande om köp av något värdepapper inom USA eller annan jurisdiktion. Värdepapper som kan komma att utges i samband med transaktionerna som det hänvisas till i detta meddelande kommer inte att registreras enligt ”U.S. Securities Act of 1933”, i dess ändrade lydelse ("Securities Act"), och kommer följaktligen inte att erbjudas eller säljas inom USA.

Detta meddelande utgör inte ett prospekt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, uniträtter eller andra värdepapper i BeammWave i USA eller någon annanstans. Inbjudan till berörda personer att teckna units i BeammWave kommer endast att ske genom det prospekt som har offentliggjorts. Prospektet innehåller bland annat riskfaktorer, viss finansiell information samt information om Bolagets ledning och styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och utgör inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i Prospektet.

Ämnen som diskuteras i detta meddelande kan utgöra framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras genom användande av ord som “tror”, “förväntas”, “förutser”, “ämnar”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “fortsatt”, “bör” och liknande uttryck. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att BeammWave tror att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden till sin natur föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutspå och som är bortom dess kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan komma att göra att faktiska händelser på ett betydande sätt skiljer sig från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta meddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Information, åsikter och framåtblickande uttalanden som framgår i detta meddelande avser endast dagen för dess avgivande, och kan komma att ändras utan notis om detta.